E-administracja – doświadczenia samorządu regionalnego w budowie systemu informatycznego – studium przypadku

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: E-administracja – doświadczenia samorządu regionalnego w budowie systemu informatycznego – studium przypadku
 • Autor/Autorzy: Hubert Guz (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2022
 • Tom: 39
 • Numer: 4
 • ISSN: 2081-1446
 • DOI: 10.35765/pk.2022.3904.15
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2261/2183
 • Strony od-do: 195-218
 • Abstrakt:
  • Autor postawił pytanie: jakie warunki wewnętrzne i zewnętrzne muszą zaistnieć, aby administracja publiczna mogła samodzielnie budować i eksploatować systemy informatyczne? Dokonano przeglądu literatury teoretycznej, następnie wykorzystano studium przypadku (wywiady, obserwacja, przegląd dokumentów), poddając analizie proces budowy i eksploatacji systemu e-RPO przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Na podstawie analizy SWOT/TOWS zdefiniowano kluczowe mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Ustalono, że UMWM wzmacniał swoje mocne strony (m.in. eliminacja papieru, szybka komunikacja, wpływ na system, ułatwienie pracy), aby wykorzystać szanse (m.in. możliwości techniczne, możliwość uczenia się). Analiza podkreśla pozytywne znaczenie oddolnego podejścia do e-administracji przez organizację publiczną i jej członków, jednocześnie wskazując ryzyka tego procesu.
  • The research question is: what internal and external conditions must be met for the public administration to build and manage IT systems. Theoretical literature was reviewed, then a case study (interviews, observation, document review) was used to analyse the process of building and operating the e-RPO system by the Marshal’s Office of the Malopolska Region (MOMR). Based on the SWOT/TOWS analysis the key strengths, weaknesses, opportunities and threats were defined. MOMR enhanced its strengths (e.g., e-documentation, fast communication, impact on the system, facilitation of work) to take advantage of the opportunities (e.g., technical possibilities, learning possibilities). The analysis highlights the importance of a bottom-up approach to e-Government by a public organization and its members, while pointing out the risks of this process.
 • Słowa kluczowe:
  • analiza SWOT/TOWS
  • e-administracja
  • Regionalny Program Operacyjny
  • uczenie się organizacji
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a E-administracja – doświadczenia samorządu regionalnego w budowie systemu informatycznego – studium przypadku
 • 003 $a Hubert Guz (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 39
 • 010 $a 4
 • 011 $a 2081-1446
 • 013 $a 10.35765/pk.2022.3904.15
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2261/2183
 • 015 $a 195-218
 • 019 $a Autor postawił pytanie: jakie warunki wewnętrzne i zewnętrzne muszą zaistnieć, aby administracja publiczna mogła samodzielnie budować i eksploatować systemy informatyczne? Dokonano przeglądu literatury teoretycznej, następnie wykorzystano studium przypadku (wywiady, obserwacja, przegląd dokumentów), poddając analizie proces budowy i eksploatacji systemu e-RPO przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Na podstawie analizy SWOT/TOWS zdefiniowano kluczowe mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Ustalono, że UMWM wzmacniał swoje mocne strony (m.in. eliminacja papieru, szybka komunikacja, wpływ na system, ułatwienie pracy), aby wykorzystać szanse (m.in. możliwości techniczne, możliwość uczenia się). Analiza podkreśla pozytywne znaczenie oddolnego podejścia do e-administracji przez organizację publiczną i jej członków, jednocześnie wskazując ryzyka tego procesu.
 • 020 $a The research question is: what internal and external conditions must be met for the public administration to build and manage IT systems. Theoretical literature was reviewed, then a case study (interviews, observation, document review) was used to analyse the process of building and operating the e-RPO system by the Marshal’s Office of the Malopolska Region (MOMR). Based on the SWOT/TOWS analysis the key strengths, weaknesses, opportunities and threats were defined. MOMR enhanced its strengths (e.g., e-documentation, fast communication, impact on the system, facilitation of work) to take advantage of the opportunities (e.g., technical possibilities, learning possibilities). The analysis highlights the importance of a bottom-up approach to e-Government by a public organization and its members, while pointing out the risks of this process.
 • 021 $a analiza SWOT/TOWS
 • 021 $a e-administracja
 • 021 $a Regionalny Program Operacyjny
 • 021 $a uczenie się organizacji
 • 022 $a e-government
 • 022 $a organizational learning
 • 022 $a Regional Operational Programme
 • 022 $a SWOT/ TOWS analysis
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

2022_art_Guz Hubert_E-administracja...pdf (316 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny