W związku z genezą ludzkiej duszy. O hipotezie odnowionego traducjanizmu

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: W związku z genezą ludzkiej duszy. O hipotezie odnowionego traducjanizmu
 • Autor/Autorzy: PIOTR DUCHLIŃSKI (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Rocznik Filozoficzny Ignatianum
 • Rok: 2022
 • Tom: 28
 • Numer: 4
 • ISSN: 2300-1402
 • DOI: 10.35765/rfi.2022.2802.6
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/2537/2231
 • Strony od-do: 85-108
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Celem artykułu jest rekonstrukcja hipotezy odnowionego traducjanizmu. Hipotezę tę sformułował o. Stanisław Ziemiański, polski jezuita, przedstawiciel filozofii chrześcijańskiej. Przedmiotem badań naukowych przedstawionych w artykule były artykuły i książki, w których autor sformułował hipotezę odnowionego traducjanizmu. Sformułowana hipoteza była także przedmiotem debaty, która jednak nie doprowadziła do żadnego rozstrzygnięcia merytorycznego. Artykuł jest podzielony na dwie części. W pierwszej przedstawiono argumenty, które wspierają hipotezę traducjanizmu. W sposób szczególny skoncentrowano się na omówieniu sposobu wykorzystania nauk przyrodniczych w argumentacji filozoficznej. W drugiej części dokonano krytycznej oceny przedstawionych argumentów. Wykazano za pomocą argumentacji filozoficznej, że koncepcja o. Ziemiańskiego ma charakter naturalistyczny i prowadzi do eliminacji pojęcia duszy. W artykule zastosowano metodę rekonstrukcji treści tekstu z uwzględnieniem analizy logicznej i metodologicznej. Dzięki zastosowanej metodzie uporządkowano materiał badawczy i poddano go ocenie logiczno-metodologicznej. W zakończeniu wskazano, że warto jest rozwijać nawet tak kontrowersyjne koncepcje jak o. Ziemiańskiego, gdyż inspirują one do twórczego myślenia i prowadzą do rozwoju filozofii chrześcijańskiej. Tego typu hipotezy mają wartość, gdyż prowokują do twórczej debaty, której owocem może być modyfikacja niektórych rozstrzygnięć w zakresie antropologii i etyki, podtrzymywanych mocą samej tradycji. Przykład z hipotezą odnowionego traducjanizmu wyraźnie pokazuje, że można swobodnie wrócić do przeszłości i wydobyć z niej coś wartościowego, a następnie przedstawić to w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę współczesnego czytelnika, którego cechuje niechęć do zbyt wyrafinowanych spekulacji filozoficznych.
  • The purpose of this article is to reconstruct the hypothesis of renewed Traducianism. This hypothesis was formulated by Fr. Stanislaw Ziemiański, a Polish Jesuit and representative of Christian Philosophy. The subject of the scientific research presented in the article were articles and books in which the author formulated the hypothesis of renewed Traducianism. The formulated hypothesis was also the subject of debate, which, however, did not lead to any substantive resolution. The article was divided into two parts. The first part of the article presents the arguments that support the hypothesis of Traducianism. There is a particular focus on discussing the use of natural science in philosophical argumentation. The second part critically evaluates the arguments presented. It has been shown by means of philosophical argumentation that Fr Ziemiański’s conception is naturalistic and leads to the elimination of the concept of the soul. The article uses the method of reconstructing textual content, taking into account logical and methodological analysis. Thanks to this method, the research material was organized and subjected to logical and methodological evaluation. In conclusion, it is pointed out that it is worthwhile to develop even such controversial concepts as Fr. Ziemiański’s, as they inspire creative thinking and lead to the development of Christian philosophy. Hypotheses of this kind have value because they provoke creative debate, the fruit of which may be the modification of some of the established theses in anthropology and ethics that have been upheld by the power of tradition alone. The example of the hypothesis of renewed Traducianism clearly shows that it is possible to freely go back to the past and extract something of value from it and then present it in such a way as to attract the attention of the contemporary reader, who is characterised by an aversion to overly sophisticated philosophical speculation.
 • Słowa kluczowe:
  • dusza
  • fakty filozoficzne
  • fakty naukowe
  • filozofia chrześcijańska
  • naturalizm
  • tomizm
  • traducjanizm
 • Dyscyplina: filozofia

MARC

 • 002 $a W związku z genezą ludzkiej duszy. O hipotezie odnowionego traducjanizmu
 • 003 $b 0000-0001-9480-2730
 • 003 $a PIOTR DUCHLIŃSKI (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Rocznik Filozoficzny Ignatianum
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 28
 • 010 $a 4
 • 011 $a 2300-1402
 • 013 $a 10.35765/rfi.2022.2802.6
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/2537/2231
 • 015 $a 85-108
 • 017 $a polski
 • 019 $a Celem artykułu jest rekonstrukcja hipotezy odnowionego traducjanizmu. Hipotezę tę sformułował o. Stanisław Ziemiański, polski jezuita, przedstawiciel filozofii chrześcijańskiej. Przedmiotem badań naukowych przedstawionych w artykule były artykuły i książki, w których autor sformułował hipotezę odnowionego traducjanizmu. Sformułowana hipoteza była także przedmiotem debaty, która jednak nie doprowadziła do żadnego rozstrzygnięcia merytorycznego. Artykuł jest podzielony na dwie części. W pierwszej przedstawiono argumenty, które wspierają hipotezę traducjanizmu. W sposób szczególny skoncentrowano się na omówieniu sposobu wykorzystania nauk przyrodniczych w argumentacji filozoficznej. W drugiej części dokonano krytycznej oceny przedstawionych argumentów. Wykazano za pomocą argumentacji filozoficznej, że koncepcja o. Ziemiańskiego ma charakter naturalistyczny i prowadzi do eliminacji pojęcia duszy. W artykule zastosowano metodę rekonstrukcji treści tekstu z uwzględnieniem analizy logicznej i metodologicznej. Dzięki zastosowanej metodzie uporządkowano materiał badawczy i poddano go ocenie logiczno-metodologicznej. W zakończeniu wskazano, że warto jest rozwijać nawet tak kontrowersyjne koncepcje jak o. Ziemiańskiego, gdyż inspirują one do twórczego myślenia i prowadzą do rozwoju filozofii chrześcijańskiej. Tego typu hipotezy mają wartość, gdyż prowokują do twórczej debaty, której owocem może być modyfikacja niektórych rozstrzygnięć w zakresie antropologii i etyki, podtrzymywanych mocą samej tradycji. Przykład z hipotezą odnowionego traducjanizmu wyraźnie pokazuje, że można swobodnie wrócić do przeszłości i wydobyć z niej coś wartościowego, a następnie przedstawić to w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę współczesnego czytelnika, którego cechuje niechęć do zbyt wyrafinowanych spekulacji filozoficznych.
 • 020 $a The purpose of this article is to reconstruct the hypothesis of renewed Traducianism. This hypothesis was formulated by Fr. Stanislaw Ziemiański, a Polish Jesuit and representative of Christian Philosophy. The subject of the scientific research presented in the article were articles and books in which the author formulated the hypothesis of renewed Traducianism. The formulated hypothesis was also the subject of debate, which, however, did not lead to any substantive resolution. The article was divided into two parts. The first part of the article presents the arguments that support the hypothesis of Traducianism. There is a particular focus on discussing the use of natural science in philosophical argumentation. The second part critically evaluates the arguments presented. It has been shown by means of philosophical argumentation that Fr Ziemiański’s conception is naturalistic and leads to the elimination of the concept of the soul. The article uses the method of reconstructing textual content, taking into account logical and methodological analysis. Thanks to this method, the research material was organized and subjected to logical and methodological evaluation. In conclusion, it is pointed out that it is worthwhile to develop even such controversial concepts as Fr. Ziemiański’s, as they inspire creative thinking and lead to the development of Christian philosophy. Hypotheses of this kind have value because they provoke creative debate, the fruit of which may be the modification of some of the established theses in anthropology and ethics that have been upheld by the power of tradition alone. The example of the hypothesis of renewed Traducianism clearly shows that it is possible to freely go back to the past and extract something of value from it and then present it in such a way as to attract the attention of the contemporary reader, who is characterised by an aversion to overly sophisticated philosophical speculation.
 • 021 $a dusza
 • 021 $a fakty filozoficzne
 • 021 $a fakty naukowe
 • 021 $a filozofia chrześcijańska
 • 021 $a naturalizm
 • 021 $a tomizm
 • 021 $a traducjanizm
 • 022 $a Christian philosophy
 • 022 $a naturalism
 • 022 $a philosophical facts
 • 022 $a scientific facts
 • 022 $a soul
 • 022 $a Thomism
 • 022 $a traducianism
 • 966 $a filozofia
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Filozofii

Dublin Core

Pliki

2022_art_Duchliński P_W związku z genezą.....pdf (188 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny