Zarządzenie nr 21/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania zarządzaniem incydentami i zgłoszeniami, monitorowanie infrastruktury IT, wspomagania audytu Active Directory na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego, realizowanego w ramach projektu pn. „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” (POWR.03.05.00-00- ZR10/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 21_2021_2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicz.pdf (237 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny