Stereotypical Images of Ukrainians and Russians in a Humanitarian Crisis: Multicultural Perspectives

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Stereotypical Images of Ukrainians and Russians in a Humanitarian Crisis: Multicultural Perspectives
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Horyzonty Wychowania
 • Rok: 2023
 • Tom: 22
 • Numer: 61
 • ISSN: 1643-9171
 • e-ISSN: 2391-9485
 • DOI: 10.35765/hw.2023.2261.11
 • Adres www:: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2385/2210
 • Strony od-do: 103-119
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest porównanie międzykulturowej perspektywy stereotypowego obrazu Ukraińców/Ukrainek oraz Rosjan/Rosjanek w kontekście trwającego konfliktu zbrojnego. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy dotyczy kulturowych różnic, jakie ujawniają się w procesie spostrzegania przedstawicieli dwóch narodowości, które są zaangażowane w konflikt zbrojny. Ponieważ stereotypowe sądy najczęściej ujawniają się w języku, dlatego też do badań wykorzystano narzędzie, które opiera się na języku (lista przymiotników), a równocześnie jest zaadaptowane do badań międzykulturowych. W badaniu wzięło udział 92 studentów z Polski i Słowenii. Zebrany materiał językowy posłużył do analizy i porównania międzykulturowych, stereotypowych sądów dotyczących obywateli Ukrainy i Rosji. PROCES WYWODU: Wywód rozpoczęto od założeń teoretycznych dotyczących pojęcia stereotypu oraz procesu stereotypizacji. Przeanalizowano rolę języka w procesie stereotypizacji, a także przedstawiono analizę wyników i wnioski. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ogólny wynik wskazuje, że polscy studenci przypisują mniej przymiotników pozytywnych niż słoweńscy zarówno Ukraińcom, jak i Rosjanom. Analiza wykazała istotne różnice statystyczne oraz podobieństwa między badanymi grupami studentów polskich i słoweńskich w zakresie stereotypowego obrazu Ukraińców i Rosjan. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na występowanie podobieństwa u młodych Polaków i Słoweńców w postrzeganiu Rosjan, natomiast zupełnie inaczej spostrzegają oni Ukraińców. Charakterystyki językowe uzyskane w niniejszym badaniu pozwalają na ogólny wgląd w sposób spostrzegania dwóch narodowości zaangażowanych w wojnę. Należy też zauważyć, że uzyskane w badaniach charakterystyki Ukraińców i Rosjan stanowić mogą ważną społecznie wiedzę o negatywnych stereotypach, jakie funkcjonują o tych narodowościach. Wiedza ta może być przydatna w podważaniu, przeciwdziałaniu, lub rozpowszechnianiu takich sądów, które mogą być szkodliwe i prowadzić z kolei do uprzedzeń lub dyskryminacji ludzi z badanych narodowości.
  • RESEARCH OBJECTIVE: This article aims to map the stereotypical image of Ukrainians and Russians from a cross-cultural perspective in the context of the ongoing armed conflict. RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem concerns the cultural differences that are revealed in the perception of representatives of the two nationalities that are involved in the armed conflict. Since stereotypical judgements are most often revealed in language, an adjective check list was used for the study. A sample of 92 Polish and Slovenian students took part in the study. The collected linguistic material was used to analyse and compare cross-cultural stereotypical judgements about Ukrainian and Russian citizens. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The argument begins with theoretical perspectives on the concept of stereotyping and the process of stereotyping. The role of language in the stereotyping process is analysed. An analysis of the results and conclusions is presented. RESEARCH RESULTS: In general, Polish students attribute fewer positive adjectives than Slovenian students to both Ukrainians and Russians. The analysis revealed significant statistical differences as well as similarities between the researched groups of Polish and Slovenian students in terms of the stereotypical image of Ukrainians and Russians. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, RECOMMENDATIONS: Empirical evidence shows that Polish and Slovenian students have more in common in their perception of Russians, while they perceive Ukrainians quite differently. The linguistic characteristics obtained in this study provide a general insight into the perceptions of the two nationalities involved in the war. It should also be noted that these characteristics of Ukrainians and Russians may constitute socially important knowledge on the negative stereotypes about these nationalities. This knowledge may be useful in challenging, counteracting or disseminating such judgements, which may be harmful and lead to prejudice or discrimination against people from the nationalities studied.
 • Słowa kluczowe:
  • lista kontrolna przymiotników
  • perspektywa międzykulturowa
  • Rosjanie
  • stereotypy
  • Ukraińcy
 • Dyscyplina: psychologia

MARC

 • 002 $a Stereotypical Images of Ukrainians and Russians in a Humanitarian Crisis: Multicultural Perspectives
 • 003 $a AGNIESZKA SZEWCZYK-ZAKRZEWSKA (Autor)
 • 003 $a Stanislav Avsec (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Horyzonty Wychowania
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 22
 • 010 $a 61
 • 011 $a 1643-9171
 • 012 $a 2391-9485
 • 013 $a 10.35765/hw.2023.2261.11
 • 014 $a https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2385/2210
 • 015 $a 103-119
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest porównanie międzykulturowej perspektywy stereotypowego obrazu Ukraińców/Ukrainek oraz Rosjan/Rosjanek w kontekście trwającego konfliktu zbrojnego. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy dotyczy kulturowych różnic, jakie ujawniają się w procesie spostrzegania przedstawicieli dwóch narodowości, które są zaangażowane w konflikt zbrojny. Ponieważ stereotypowe sądy najczęściej ujawniają się w języku, dlatego też do badań wykorzystano narzędzie, które opiera się na języku (lista przymiotników), a równocześnie jest zaadaptowane do badań międzykulturowych. W badaniu wzięło udział 92 studentów z Polski i Słowenii. Zebrany materiał językowy posłużył do analizy i porównania międzykulturowych, stereotypowych sądów dotyczących obywateli Ukrainy i Rosji. PROCES WYWODU: Wywód rozpoczęto od założeń teoretycznych dotyczących pojęcia stereotypu oraz procesu stereotypizacji. Przeanalizowano rolę języka w procesie stereotypizacji, a także przedstawiono analizę wyników i wnioski. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ogólny wynik wskazuje, że polscy studenci przypisują mniej przymiotników pozytywnych niż słoweńscy zarówno Ukraińcom, jak i Rosjanom. Analiza wykazała istotne różnice statystyczne oraz podobieństwa między badanymi grupami studentów polskich i słoweńskich w zakresie stereotypowego obrazu Ukraińców i Rosjan. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na występowanie podobieństwa u młodych Polaków i Słoweńców w postrzeganiu Rosjan, natomiast zupełnie inaczej spostrzegają oni Ukraińców. Charakterystyki językowe uzyskane w niniejszym badaniu pozwalają na ogólny wgląd w sposób spostrzegania dwóch narodowości zaangażowanych w wojnę. Należy też zauważyć, że uzyskane w badaniach charakterystyki Ukraińców i Rosjan stanowić mogą ważną społecznie wiedzę o negatywnych stereotypach, jakie funkcjonują o tych narodowościach. Wiedza ta może być przydatna w podważaniu, przeciwdziałaniu, lub rozpowszechnianiu takich sądów, które mogą być szkodliwe i prowadzić z kolei do uprzedzeń lub dyskryminacji ludzi z badanych narodowości.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: This article aims to map the stereotypical image of Ukrainians and Russians from a cross-cultural perspective in the context of the ongoing armed conflict. RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem concerns the cultural differences that are revealed in the perception of representatives of the two nationalities that are involved in the armed conflict. Since stereotypical judgements are most often revealed in language, an adjective check list was used for the study. A sample of 92 Polish and Slovenian students took part in the study. The collected linguistic material was used to analyse and compare cross-cultural stereotypical judgements about Ukrainian and Russian citizens. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The argument begins with theoretical perspectives on the concept of stereotyping and the process of stereotyping. The role of language in the stereotyping process is analysed. An analysis of the results and conclusions is presented. RESEARCH RESULTS: In general, Polish students attribute fewer positive adjectives than Slovenian students to both Ukrainians and Russians. The analysis revealed significant statistical differences as well as similarities between the researched groups of Polish and Slovenian students in terms of the stereotypical image of Ukrainians and Russians. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, RECOMMENDATIONS: Empirical evidence shows that Polish and Slovenian students have more in common in their perception of Russians, while they perceive Ukrainians quite differently. The linguistic characteristics obtained in this study provide a general insight into the perceptions of the two nationalities involved in the war. It should also be noted that these characteristics of Ukrainians and Russians may constitute socially important knowledge on the negative stereotypes about these nationalities. This knowledge may be useful in challenging, counteracting or disseminating such judgements, which may be harmful and lead to prejudice or discrimination against people from the nationalities studied.
 • 021 $a lista kontrolna przymiotników
 • 021 $a perspektywa międzykulturowa
 • 021 $a Rosjanie
 • 021 $a stereotypy
 • 021 $a Ukraińcy
 • 022 $a adjective check list
 • 022 $a multicultural perspective
 • 022 $a russians
 • 022 $a stereotypes
 • 022 $a ukrainians
 • 966 $a psychologia

Dublin Core

Pliki

2023_art_Szewczyk-Zakrzewska A., Avsec S_Stereotypical Images of Ukrainians....pdf (651 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny