Zarządzenie nr 36/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę skanera oraz urządzenia wielofunkcyjnego” w ramach Projektu pn. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, umowa dofinansowanie nr POWR.03.05.00- 00-ZR10/18

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny