Wielokulturowość, zerokulturowość czy cyberkulturowość? Wpływ mediów społecznościowych na współczesne rozumienie kultury

Kolekcja
monografie
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Wielokulturowość, zerokulturowość czy cyberkulturowość? Wpływ mediów społecznościowych na współczesne rozumienie kultury
 • Autor:
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok: 2023
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Adres URL: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/wielokulturowosc-zerokulturowosc-czy-cyberkulturowosc.htm
 • ISBN: 978-83-7614-593-8
 • Abstrakt w j. polskim: Czy zalogowanie się do social mediów może spowodować chęć… wylogowania się z własnych tradycji kulturowych?Czy zerokulturowość istnieje i co łączy ją z cyberkulturą oraz kulturami tradycyjnymi?Czy sztuczna inteligencja jest w stanie przewidzieć losy świata, w którym tradycja przestanie być głównym elementem ludzkiej tożsamości?Szybkie zmiany technologiczne, przeobrażenia pokoleniowe, a także pojawienie się nowych, cywilizacyjnych potrzeb oraz oczekiwań społecznych sprawiły, że wiele tez i zjawisk, przyjmowanych przez wieki jako niepodważalne paradygmaty, poddawanych jest ponownej weryfikacji. Zmiany, które nastąpiły w tym obszarze, nakładają się na dodatkowy fenomen, który w skali globalnej identyfikowany bywa jako „redefiniowanie ludzkiej tożsamości”. Coraz częściej zaobserwować można ruchy i postawy, kwestionujące zastany porządek i wzorce, a ich sympatycy podkreślają, że nie są w stanie identyfikować się z normami, które zostały im podyktowane w procesie socjalizacji. Szeroko rozumiana kultura i tradycja, które dotąd stanowiły główne źródło tożsamości, zaczęły być postrzegane jako ramy, które narzucają indywidualnym jednostkom określony, ujednolicony format myśli, wierzeń i schematów interpretacyjnych.Rozważenie powyższych zjawisk wydaje się konieczne szczególnie w kontekście dalszych przemian cyfrowych, które już dziś uważa się za impuls, zdolny doprowadzić do rozwoju osobliwej, hybrydowej cywilizacji. Autorka postanowiła zbadać to zagadnienie i zadać pytanie o to, w jaki sposób kultura może być pojmowana przez kolejne pokolenia, a także jak zjawisko to wpłynie na kształt życia społecznego i politycznego (również w wymiarze międzynarodowym). Sięgając po książkę czytelnik otrzyma nie tylko pogłębioną analizę współczesnego społeczeństwa 5.0. oraz propozycję nowej interpretacji idei wielokulturowości, ale także praktyczne wskazówki, pozwalające na wykorzystanie mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji w rozwoju własnych kompetencji kulturowych.
 • Abstrakt w j. angielskim: Can logging into social media cause a desire to log out of one's own cultural traditions?Does zero-culture exist and what connects it to cyberculture and traditional cultures?Can artificial intelligence predict the shape of a world in which tradition will no longer be the main element of human identity? Rapid technological changes, generational transformations, as well as the emergence of new, civilizational needs and social expectations have led to many theses and phenomena - accepted for centuries as unquestionable paradigms - being subjected to re-evaluation. Changes in this area overlap with an additional phenomenon, which is globally identified as “redefining human identity”. Increasingly, movements and attitudes can be observed that question established order and patterns, and their supporters emphasize that they are unable to identify with norms that have been dictated to them in the process of socialization. Broadly understood culture and tradition, which until now have been the main source of identity, have begun to be perceived as frameworks that impose a certain, standardized format of thought, beliefs, and interpretive schemas.Researching the above phenomena seems necessary, especially in the context of further digital transformations, which are already considered an impulse capable of leading to the development of a peculiar, hybrid civilization. The author decided to examine this issue and determine how culture can be understood by successive generations, as well as how this phenomenon will affect the shape of social and political life (also in an international dimension). By reaching for this book, the reader will not only receive an in-depth analysis of contemporary “society 5.0.” and a proposal for a new interpretation of the idea of multiculturalism, but also practical tips that allow for the use of social media and artificial intelligence in the development of one's own cultural competencies.
 • Słowa kluczowe :
  • cyberkultura
  • media społecznościowe
  • media społecznościowe i polityka
  • nauki o polityce
  • sztuczna inteligencja
  • tożsamość kulturowa
  • transkulturowość
  • wielokulturowość
  • zerokulturowość
 • Język tekstu: polski
 • Struktura:
  • Wydział Pedagogiczny
  • Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Wielokulturowość, zerokulturowość czy cyberkulturowość? Wpływ mediów społecznościowych na współczesne rozumienie kultury
 • 003 $a AGNIESZKA GRZECHYNKA (Autor)
 • 003 $e 0000-0003-0476-9776
 • 004 $a Monografia naukowa
 • 005 $a 2023
 • 006 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 007 $a 978-83-7614-593-8
 • 011 $a https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/wielokulturowosc-zerokulturowosc-czy-cyberkulturowosc.htm
 • 016 $a Kraków
 • 017 $a 256
 • 018 $a polski
 • 021 $a Czy zalogowanie się do social mediów może spowodować chęć… wylogowania się z własnych tradycji kulturowych?Czy zerokulturowość istnieje i co łączy ją z cyberkulturą oraz kulturami tradycyjnymi?Czy sztuczna inteligencja jest w stanie przewidzieć losy świata, w którym tradycja przestanie być głównym elementem ludzkiej tożsamości?Szybkie zmiany technologiczne, przeobrażenia pokoleniowe, a także pojawienie się nowych, cywilizacyjnych potrzeb oraz oczekiwań społecznych sprawiły, że wiele tez i zjawisk, przyjmowanych przez wieki jako niepodważalne paradygmaty, poddawanych jest ponownej weryfikacji. Zmiany, które nastąpiły w tym obszarze, nakładają się na dodatkowy fenomen, który w skali globalnej identyfikowany bywa jako „redefiniowanie ludzkiej tożsamości”. Coraz częściej zaobserwować można ruchy i postawy, kwestionujące zastany porządek i wzorce, a ich sympatycy podkreślają, że nie są w stanie identyfikować się z normami, które zostały im podyktowane w procesie socjalizacji. Szeroko rozumiana kultura i tradycja, które dotąd stanowiły główne źródło tożsamości, zaczęły być postrzegane jako ramy, które narzucają indywidualnym jednostkom określony, ujednolicony format myśli, wierzeń i schematów interpretacyjnych.Rozważenie powyższych zjawisk wydaje się konieczne szczególnie w kontekście dalszych przemian cyfrowych, które już dziś uważa się za impuls, zdolny doprowadzić do rozwoju osobliwej, hybrydowej cywilizacji. Autorka postanowiła zbadać to zagadnienie i zadać pytanie o to, w jaki sposób kultura może być pojmowana przez kolejne pokolenia, a także jak zjawisko to wpłynie na kształt życia społecznego i politycznego (również w wymiarze międzynarodowym). Sięgając po książkę czytelnik otrzyma nie tylko pogłębioną analizę współczesnego społeczeństwa 5.0. oraz propozycję nowej interpretacji idei wielokulturowości, ale także praktyczne wskazówki, pozwalające na wykorzystanie mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji w rozwoju własnych kompetencji kulturowych.
 • 022 $a Can logging into social media cause a desire to log out of one's own cultural traditions?Does zero-culture exist and what connects it to cyberculture and traditional cultures?Can artificial intelligence predict the shape of a world in which tradition will no longer be the main element of human identity? Rapid technological changes, generational transformations, as well as the emergence of new, civilizational needs and social expectations have led to many theses and phenomena - accepted for centuries as unquestionable paradigms - being subjected to re-evaluation. Changes in this area overlap with an additional phenomenon, which is globally identified as “redefining human identity”. Increasingly, movements and attitudes can be observed that question established order and patterns, and their supporters emphasize that they are unable to identify with norms that have been dictated to them in the process of socialization. Broadly understood culture and tradition, which until now have been the main source of identity, have begun to be perceived as frameworks that impose a certain, standardized format of thought, beliefs, and interpretive schemas.Researching the above phenomena seems necessary, especially in the context of further digital transformations, which are already considered an impulse capable of leading to the development of a peculiar, hybrid civilization. The author decided to examine this issue and determine how culture can be understood by successive generations, as well as how this phenomenon will affect the shape of social and political life (also in an international dimension). By reaching for this book, the reader will not only receive an in-depth analysis of contemporary “society 5.0.” and a proposal for a new interpretation of the idea of multiculturalism, but also practical tips that allow for the use of social media and artificial intelligence in the development of one's own cultural competencies.
 • 023 $a cyberkultura
 • 023 $a media społecznościowe
 • 023 $a media społecznościowe i polityka
 • 023 $a nauki o polityce
 • 023 $a sztuczna inteligencja
 • 023 $a tożsamość kulturowa
 • 023 $a transkulturowość
 • 023 $a wielokulturowość
 • 023 $a zerokulturowość
 • 025 $a Wielokulturowość, zerokulturowość czy cyberkulturowość? Wpływ mediów społecznościowych na współczesne rozumienie kultury.
 • 336 $a Monografia naukowa
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • 999 $a nauki o polityce i administracji

Dublin Core