The Self and the Other, or Christian Knignts and Pagan Lithuanians in the Chronicles of the Teutonic Order from the Fourteenth Century

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: The Self and the Other, or Christian Knignts and Pagan Lithuanians in the Chronicles of the Teutonic Order from the Fourteenth Century
 • Autor/Autorzy: YANINA RYIER (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Wschodni Rocznik Humanistyczny
 • Rok: 2023
 • Tom: XX
 • Numer: 2
 • ISSN: 1731-982X
 • DOI: 10.36121/yryier.20.2023.2.023
 • Adres www:: http://wrh.edu.pl/?page_id=2922
 • Strony od-do: 23-40
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Artykuł jest poświęcony przedstawieniom rycerzy chrześcijańskich zakonukrzyżackiego i pogańskich Litwinów jako Swoi i Obcy w kronikach Zakonu Krzyżackiegoz XIV wieku. Analizowane są podstawowe kryteria oceny Swojego i Obcego (wiara, przeko-nania, postępowanie) oraz określenia używane do identyfikacji pogańskich Litwinów jakoObcych. Badane są cechy charakterystyczne chrześcijan i pogan opisane w kronikach krzyża-ckich. W ten sposób Autor podejmuje próbę analizy sposobów stosowanych przez kronika-rzy do ukazywania i podkreślania odmienności Litwinów w celu wyjaśnienia i uzasadnieniakrucjaty krzyżackiej na tym terenie. Aby osiągnąć ten cel, narratorzy nie tylko posługiwalisię specyficznymi, często metaforycznymi terminami i cechami wyróżniającymi pogan, aletakże kładli nacisk na ich negatywne cechy i opisywali okrutne rytuały, które trudno byłozaakceptować Kościołowi chrześcijańskiemu, wymieniali wszystkie niszczycielskie czynyi zbrodnie popełnione przez Litwinów na ziemiach chrześcijańskich podczas ich napadów.Ponieważ religia była główną siłą regulującą społeczeństwo w epoce średniowiecza, to Bógmiał korygować styl życia pogan lub karać ich za ich zbrodnie, jeśli nie własnymi rękami, toprzy pomocy ludzi działających w jego imieniu. Dlatego też wskazywanie na karę Bożą byłoskuteczniejszym sposobem przedstawienia odmienności pogańskich Litwinów w porówna-niu z chrześcijańskimi rycerzami Zakonu Krzyżackiego.
  • The article is devoted to the representation of Christian knights of the TeutonicOrder and pagan Lithuanians as the Self and the Other in the chronicles of the Teutonic Orderfrom the 14th century. The primary criteria for evaluating the Self and the Other (faith, belief,actions) and the terms used to identify the pagan Lithuanians as the Other are studied. Thecharacteristic features of the Christians and the pagans described in the Teutonic chroniclesare examined. In this way, the author attempts to analyse the methodological approachesused by the chroniclers to portray and emphasise the otherness of the Lithuanians as a wayto explain and justify the Crusade of the Teutonic Order in this region. The author claimsthat in order to achieve this goal, the narrators not only used specific and often metaphoricalterms and characteristics to distinguish the pagans, but also put emphasis on their negativetraits and described cruel rituals that could hardly be accepted by the Christian Church,listed all destructive deeds and crimes committed by the Lithuanians in the Christian landsduring their attacks. Since religion was the main regulating force of a society in the medievalera, it was God who was supposed to correct the lifestyle of the pagans or punish them fortheir crimes, if not with his own hands, then with the help of real people acting on his behalf.Therefore, the depiction of divine retribution or God`s punishment was one more effectivemethod to represent the otherness of the pagan Lithuanians in comparison with the Christianknights of the Teutonic Order.
 • Słowa kluczowe:
  • chrześcijanie
  • krucjata bałtycka
  • Litwa
  • obcy
  • poganie
  • swój
  • Zakon Krzyżacki
 • Dyscyplina: historia

MARC

 • 002 $a The Self and the Other, or Christian Knignts and Pagan Lithuanians in the Chronicles of the Teutonic Order from the Fourteenth Century
 • 003 $a YANINA RYIER (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Wschodni Rocznik Humanistyczny
 • 008 $a 2023
 • 009 $a XX
 • 010 $a 2
 • 011 $a 1731-982X
 • 013 $a 10.36121/yryier.20.2023.2.023
 • 014 $a http://wrh.edu.pl/?page_id=2922
 • 015 $a 23-40
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Artykuł jest poświęcony przedstawieniom rycerzy chrześcijańskich zakonukrzyżackiego i pogańskich Litwinów jako Swoi i Obcy w kronikach Zakonu Krzyżackiegoz XIV wieku. Analizowane są podstawowe kryteria oceny Swojego i Obcego (wiara, przeko-nania, postępowanie) oraz określenia używane do identyfikacji pogańskich Litwinów jakoObcych. Badane są cechy charakterystyczne chrześcijan i pogan opisane w kronikach krzyża-ckich. W ten sposób Autor podejmuje próbę analizy sposobów stosowanych przez kronika-rzy do ukazywania i podkreślania odmienności Litwinów w celu wyjaśnienia i uzasadnieniakrucjaty krzyżackiej na tym terenie. Aby osiągnąć ten cel, narratorzy nie tylko posługiwalisię specyficznymi, często metaforycznymi terminami i cechami wyróżniającymi pogan, aletakże kładli nacisk na ich negatywne cechy i opisywali okrutne rytuały, które trudno byłozaakceptować Kościołowi chrześcijańskiemu, wymieniali wszystkie niszczycielskie czynyi zbrodnie popełnione przez Litwinów na ziemiach chrześcijańskich podczas ich napadów.Ponieważ religia była główną siłą regulującą społeczeństwo w epoce średniowiecza, to Bógmiał korygować styl życia pogan lub karać ich za ich zbrodnie, jeśli nie własnymi rękami, toprzy pomocy ludzi działających w jego imieniu. Dlatego też wskazywanie na karę Bożą byłoskuteczniejszym sposobem przedstawienia odmienności pogańskich Litwinów w porówna-niu z chrześcijańskimi rycerzami Zakonu Krzyżackiego.
 • 020 $a The article is devoted to the representation of Christian knights of the TeutonicOrder and pagan Lithuanians as the Self and the Other in the chronicles of the Teutonic Orderfrom the 14th century. The primary criteria for evaluating the Self and the Other (faith, belief,actions) and the terms used to identify the pagan Lithuanians as the Other are studied. Thecharacteristic features of the Christians and the pagans described in the Teutonic chroniclesare examined. In this way, the author attempts to analyse the methodological approachesused by the chroniclers to portray and emphasise the otherness of the Lithuanians as a wayto explain and justify the Crusade of the Teutonic Order in this region. The author claimsthat in order to achieve this goal, the narrators not only used specific and often metaphoricalterms and characteristics to distinguish the pagans, but also put emphasis on their negativetraits and described cruel rituals that could hardly be accepted by the Christian Church,listed all destructive deeds and crimes committed by the Lithuanians in the Christian landsduring their attacks. Since religion was the main regulating force of a society in the medievalera, it was God who was supposed to correct the lifestyle of the pagans or punish them fortheir crimes, if not with his own hands, then with the help of real people acting on his behalf.Therefore, the depiction of divine retribution or God`s punishment was one more effectivemethod to represent the otherness of the pagan Lithuanians in comparison with the Christianknights of the Teutonic Order.
 • 021 $a chrześcijanie
 • 021 $a krucjata bałtycka
 • 021 $a Litwa
 • 021 $a obcy
 • 021 $a poganie
 • 021 $a swój
 • 021 $a Zakon Krzyżacki
 • 022 $a Christians
 • 022 $a he Baltic Crusade
 • 022 $a Lithuania
 • 022 $a pagans
 • 022 $a the Other
 • 022 $a The Self
 • 022 $a the Teutonic Order
 • 966 $a historia
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Neofilologii

Dublin Core

Pliki

2023_art_Ryier Y_The Self and the Other.....pdf (426 KB)

 • Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny