Pogrzeb Mattea Ricciego SJ (1552–1610) w Historiae Sinarum Imperii Tomasza Szpota Dunina. Kulturowa interakcja

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Pogrzeb Mattea Ricciego SJ (1552–1610) w Historiae Sinarum Imperii Tomasza Szpota Dunina. Kulturowa interakcja
 • Autor/Autorzy: JANUSZ SMOŁUCHA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Rocznik Filozoficzny Ignatianum
 • Rok: 2023
 • Tom: 29
 • Numer: 4
 • ISSN: 2300-1402
 • DOI: 10.35765/rfi.2023.2904.5
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/2023.2904.5
 • Strony od-do: 59-73
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • W artykule analizowane są okoliczności pogrzebu włoskiego jezuity Mattea Ricciego, zmarłego w Pekinie w 1610 r. Autor podkreśla złożoność kulturową tego wydarzenia i opierając się na najnowszych badaniach, eksploruje szeroki kontekst kulturowy oraz religijny zderzenia cywilizacji Chin z Zachodem. Wykorzystując metody analizy historycznej i kulturowej, głównie na podstawie Historiae Sinarum Imperii Tomasza Szpota Dunina, autor bada ceremonie pogrzebowe w tradycji konfucjańskiej, ich znaczenie społeczne i kulturowe, a także wpływ na zbliżenie kulturowe między Wschodem a Zachodem. Porównuje te praktyki z zachodnimi tradycjami, analizując różnice i podobieństwa. Szczególna uwaga poświęcona jest temu, jak chrześcijaństwo i konfucjanizm przyczyniły się do unikalnej formy ceremonii pogrzebowej Ricciego, łączącej elementy obu kultur. Artykuł podkreśla, że kontrowersyjna postać Ricciego miała istotny wpływ na zrozumienie i akceptację między kulturami, a jego pogrzeb stał się symbolem harmonii między tradycjami Wschodu i Zachodu, demonstrując, jak szacunek dla lokalnych praktyk może przekształcić relacje międzykulturowe.
  • The article analyzes the circumstances of the funeral of the Italian JesuitMatteo Ricci, who died in Beijing in 1610. The author emphasizes thecultural complexity of this event and explores the broad cultural andreligious context of China’s collision with Western civilization. Usinghistorical and cultural analysis methods, mainly based on Historiae SinarumImperii by Tomasz Szpot Dunin, the author examines Confucian funeralceremonies, their social and cultural significance, and their impact oncultural rapprochement between the East and West. The practices arecompared with Western traditions, analyzing similarities and differences.Special attention is given to how Christianity and Confucianism contributedto Ricci’s unique funeral ceremony, combining elements of both cultures.The article highlights Ricci’s controversial figure and his significantimpact on understanding and acceptance between cultures, with hisfuneral symbolizing harmony between Eastern and Western traditions,demonstrating how respect for local practices can transform interculturalrelations.
 • Słowa kluczowe:
  • ceremonia pogrzebowa
  • Chiny
  • chrześcijaństwo
  • inkulturacja
  • jezuici
  • konfucjanizm
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Pogrzeb Mattea Ricciego SJ (1552–1610) w Historiae Sinarum Imperii Tomasza Szpota Dunina. Kulturowa interakcja
 • 003 $b 0000-0003-2633-7093
 • 003 $a JANUSZ SMOŁUCHA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Rocznik Filozoficzny Ignatianum
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 29
 • 010 $a 4
 • 011 $a 2300-1402
 • 013 $a 10.35765/rfi.2023.2904.5
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/2023.2904.5
 • 015 $a 59-73
 • 017 $a polski
 • 019 $a W artykule analizowane są okoliczności pogrzebu włoskiego jezuity Mattea Ricciego, zmarłego w Pekinie w 1610 r. Autor podkreśla złożoność kulturową tego wydarzenia i opierając się na najnowszych badaniach, eksploruje szeroki kontekst kulturowy oraz religijny zderzenia cywilizacji Chin z Zachodem. Wykorzystując metody analizy historycznej i kulturowej, głównie na podstawie Historiae Sinarum Imperii Tomasza Szpota Dunina, autor bada ceremonie pogrzebowe w tradycji konfucjańskiej, ich znaczenie społeczne i kulturowe, a także wpływ na zbliżenie kulturowe między Wschodem a Zachodem. Porównuje te praktyki z zachodnimi tradycjami, analizując różnice i podobieństwa. Szczególna uwaga poświęcona jest temu, jak chrześcijaństwo i konfucjanizm przyczyniły się do unikalnej formy ceremonii pogrzebowej Ricciego, łączącej elementy obu kultur. Artykuł podkreśla, że kontrowersyjna postać Ricciego miała istotny wpływ na zrozumienie i akceptację między kulturami, a jego pogrzeb stał się symbolem harmonii między tradycjami Wschodu i Zachodu, demonstrując, jak szacunek dla lokalnych praktyk może przekształcić relacje międzykulturowe.
 • 020 $a The article analyzes the circumstances of the funeral of the Italian JesuitMatteo Ricci, who died in Beijing in 1610. The author emphasizes thecultural complexity of this event and explores the broad cultural andreligious context of China’s collision with Western civilization. Usinghistorical and cultural analysis methods, mainly based on Historiae SinarumImperii by Tomasz Szpot Dunin, the author examines Confucian funeralceremonies, their social and cultural significance, and their impact oncultural rapprochement between the East and West. The practices arecompared with Western traditions, analyzing similarities and differences.Special attention is given to how Christianity and Confucianism contributedto Ricci’s unique funeral ceremony, combining elements of both cultures.The article highlights Ricci’s controversial figure and his significantimpact on understanding and acceptance between cultures, with hisfuneral symbolizing harmony between Eastern and Western traditions,demonstrating how respect for local practices can transform interculturalrelations.
 • 021 $a ceremonia pogrzebowa
 • 021 $a Chiny
 • 021 $a chrześcijaństwo
 • 021 $a inkulturacja
 • 021 $a jezuici
 • 021 $a konfucjanizm
 • 022 $a China
 • 022 $a Christianity
 • 022 $a Confucianism
 • 022 $a funeral ceremony
 • 022 $a inculturation
 • 022 $a Jesuits
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Dublin Core

Pliki

2023_art_Smołucha J_Pogrzeb Mattea Ricciego.....pdf (196 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny