Sztuczna inteligencja jako narzędzie partii politycznych

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Sztuczna inteligencja jako narzędzie partii politycznych
 • Autor/Autorzy: MONIKA GRODECKA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Horyzonty Polityki
 • Rok: 2023
 • Tom: 14
 • Numer: 49
 • ISSN: 2082-5897
 • e-ISSN: 2353-950X
 • Adres www:: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2568
 • Strony od-do: 241-254
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Podjęcie tematu sztucznej inteligencji jako narzędzia partiipolitycznych ma na celu ukazanie roli, jaką AI odgrywa na scenie politycznej,oraz zaprezentowanie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów jejwykorzystywania przez polityków różnych partii.PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem badawczymjest próba odpowiedzi na pytanie o to, czy sztuczna inteligencja w działaniachpartii politycznych jest narzędziem przede wszystkim wspomagającym partiew lepszym zrozumieniu wyborców i tym samym w dostosowaniu odpowiedniejstrategii wyborczej i programów, czy raczej pojawia się ryzyko wykorzystania AIdo manipulacji informacją oraz dezinformacji w celu wpływania na wyborców?Główną metodą badawczą jest analiza treści. W celu odpowiedzi na pytaniabadawcze przeanalizowano fachową literaturę z zakresu nowych technologiioraz publicystykę, prasę, a także wypowiedzi medialne.PROCES WYWODU: We wstępnej części artykułu zostało omówione pojęciesztucznej inteligencji z uwzględnieniem rysu historycznego jej rozwoju. W dal-szej części skupiono się na analizie pozytywnych aspektów wykorzystania AIw działaniach partii politycznych, by później przejść do aspektów negatywnych,jeśli chodzi o używanie jej w tym obszarze.WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza opracowań na temat możliwościtechnologicznych AI, jak również efektów jej zastosowania w polityce pozwoliławysunąć wnioski, iż sztuczna inteligencja ma istotny wpływ na procesy podej-mowania decyzji przez partie polityczne oraz interakcje ich członków międzywładzami a obywatelami.WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Sztuczna inteligencja jakonarzędzie może pomóc partiom politycznym w zakresie analizy danych dotyczą-cych preferencji wyborczych, w lepszym planowaniu działań wyborczych, a takżew personalizacji komunikacji z wyborcami. Istnieje jednak ryzyko, iż sztucznainteligencja może być wykorzystywana również do manipulacji informacją i dezin-formacji, co będzie skutkowało podważaniem wiarygodności partii politycznychi budziło obawy wśród wyborców. W związku z powyższym kluczowe jest odpo-wiednie regulowanie i nadzorowanie wykorzystania sztucznej inteligencji w dzia-łalności politycznej, tak aby maksymalizować korzyści i minimalizować ryzykaz nią związane. Dodatkowo edukacja oraz świadomość społeczna na temat AImogą pomóc w zmniejszeniu negatywnych skutków jej wykorzystania.
  • RESEARCH OBJECTIVE: Addressing the topic of artificial intelligence asa tool used by political parties aims to show the role AI plays in the politicalarena. This aim is obtained by presenting both positive and negative aspects ofits use by politicians from different parties.THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research prob-lem is an attempt to answer the question of whether artificial intelligence used inthe activities of political parties is a tool that helps parties to better understandvoters and thus to adequately adapt their electoral strategies and programmesor whether there is a risk that AI will be used for information manipulation anddisinformation in order to influence voters. The main research method is contentanalysis. To answer the research questions, both subject literature and a rangeof statements from different media regarding new technologies are analysed.THE PROCESS OF ARGUMENTATION: In the introductory part of thearticle, the concept of artificial intelligence is discussed, including a historicaloutline of its development. The next sections focus on analysing the positive andnegative aspects of the use of AI in the activities of political parties.RESEARCH RESULTS: The analysis of studies on the technological capabili-ties of AI as well as the effects of its use in politics has led to the conclusions thatartificial intelligence has a significant impact on the decision-making processeswithin political parties and on their members’ interactions with authorities andcitizens.CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS:Artificial intelligence as a tool can help political parties to analyse data regardingvoters’ preferences, to better plan their electoral activities, and to personalisetheir communication with voters. However, there is a risk that AI can be usedfor information manipulation and disinformation, which can undermine thecredibility of political parties and raise concerns among voters. Therefore, it iscrucial to properly regulate and monitor the use of artificial intelligence in politi-cal activities in order to maximise the benefits and minimise the risks associatedwith it. Additionally, education and public awareness of the capabilities of AIcan help minimise the negative effects of its use.
 • Słowa kluczowe:
  • nowe technologie
  • partie polityczne
  • polityka
  • sztuczna inteligencja
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Sztuczna inteligencja jako narzędzie partii politycznych
 • 003 $b 0000-0002-0294-2347
 • 003 $a MONIKA GRODECKA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Horyzonty Polityki
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 14
 • 010 $a 49
 • 011 $a 2082-5897
 • 012 $a 2353-950X
 • 014 $a https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2568
 • 015 $a 241-254
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Podjęcie tematu sztucznej inteligencji jako narzędzia partiipolitycznych ma na celu ukazanie roli, jaką AI odgrywa na scenie politycznej,oraz zaprezentowanie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów jejwykorzystywania przez polityków różnych partii.PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem badawczymjest próba odpowiedzi na pytanie o to, czy sztuczna inteligencja w działaniachpartii politycznych jest narzędziem przede wszystkim wspomagającym partiew lepszym zrozumieniu wyborców i tym samym w dostosowaniu odpowiedniejstrategii wyborczej i programów, czy raczej pojawia się ryzyko wykorzystania AIdo manipulacji informacją oraz dezinformacji w celu wpływania na wyborców?Główną metodą badawczą jest analiza treści. W celu odpowiedzi na pytaniabadawcze przeanalizowano fachową literaturę z zakresu nowych technologiioraz publicystykę, prasę, a także wypowiedzi medialne.PROCES WYWODU: We wstępnej części artykułu zostało omówione pojęciesztucznej inteligencji z uwzględnieniem rysu historycznego jej rozwoju. W dal-szej części skupiono się na analizie pozytywnych aspektów wykorzystania AIw działaniach partii politycznych, by później przejść do aspektów negatywnych,jeśli chodzi o używanie jej w tym obszarze.WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza opracowań na temat możliwościtechnologicznych AI, jak również efektów jej zastosowania w polityce pozwoliławysunąć wnioski, iż sztuczna inteligencja ma istotny wpływ na procesy podej-mowania decyzji przez partie polityczne oraz interakcje ich członków międzywładzami a obywatelami.WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Sztuczna inteligencja jakonarzędzie może pomóc partiom politycznym w zakresie analizy danych dotyczą-cych preferencji wyborczych, w lepszym planowaniu działań wyborczych, a takżew personalizacji komunikacji z wyborcami. Istnieje jednak ryzyko, iż sztucznainteligencja może być wykorzystywana również do manipulacji informacją i dezin-formacji, co będzie skutkowało podważaniem wiarygodności partii politycznychi budziło obawy wśród wyborców. W związku z powyższym kluczowe jest odpo-wiednie regulowanie i nadzorowanie wykorzystania sztucznej inteligencji w dzia-łalności politycznej, tak aby maksymalizować korzyści i minimalizować ryzykaz nią związane. Dodatkowo edukacja oraz świadomość społeczna na temat AImogą pomóc w zmniejszeniu negatywnych skutków jej wykorzystania.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: Addressing the topic of artificial intelligence asa tool used by political parties aims to show the role AI plays in the politicalarena. This aim is obtained by presenting both positive and negative aspects ofits use by politicians from different parties.THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research prob-lem is an attempt to answer the question of whether artificial intelligence used inthe activities of political parties is a tool that helps parties to better understandvoters and thus to adequately adapt their electoral strategies and programmesor whether there is a risk that AI will be used for information manipulation anddisinformation in order to influence voters. The main research method is contentanalysis. To answer the research questions, both subject literature and a rangeof statements from different media regarding new technologies are analysed.THE PROCESS OF ARGUMENTATION: In the introductory part of thearticle, the concept of artificial intelligence is discussed, including a historicaloutline of its development. The next sections focus on analysing the positive andnegative aspects of the use of AI in the activities of political parties.RESEARCH RESULTS: The analysis of studies on the technological capabili-ties of AI as well as the effects of its use in politics has led to the conclusions thatartificial intelligence has a significant impact on the decision-making processeswithin political parties and on their members’ interactions with authorities andcitizens.CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS:Artificial intelligence as a tool can help political parties to analyse data regardingvoters’ preferences, to better plan their electoral activities, and to personalisetheir communication with voters. However, there is a risk that AI can be usedfor information manipulation and disinformation, which can undermine thecredibility of political parties and raise concerns among voters. Therefore, it iscrucial to properly regulate and monitor the use of artificial intelligence in politi-cal activities in order to maximise the benefits and minimise the risks associatedwith it. Additionally, education and public awareness of the capabilities of AIcan help minimise the negative effects of its use.
 • 021 $a nowe technologie
 • 021 $a partie polityczne
 • 021 $a polityka
 • 021 $a sztuczna inteligencja
 • 022 $a artificial intelligence
 • 022 $a emerging technologies
 • 022 $a political parties
 • 022 $a politics
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

2023_art_Grodecka M_sztuczna Inteligencja.....pdf (372 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny