Wartości i relacje międzyludzkie jako podstawa skutecznej ochrony środowiska: perspektywa Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Wartości i relacje międzyludzkie jako podstawa skutecznej ochrony środowiska: perspektywa Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
 • Autor/Autorzy: Marcelina Zdenkowska (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Gdańskie
 • Rok: 2023
 • Tom: 52
 • ISSN: 0137-4338
 • DOI: 10.26142/stgd-2023-009
 • Adres www:: https://www.czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/13180/11731
 • Strony od-do: 113-124
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Artykuł prezentuje myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI na temat ekologii w kontekście kultury w celu przedstawienia jego rozumienia związku między ochroną środowiska a kulturą. Autor twierdzi, że skuteczna ochrona środowiska wymaga oparcia na wartościach oraz relacjach międzyludzkich, a relatywizacja wartości i traktowanie człowieka jako przedmiotu prowadzi do radykalizacji ruchów ekologicznych. W artykule zastosowano metodę opisową (do analizy tekstów źródłowych) oraz metodę porównawczą (do zestawienia myśli teologa z innymi podejściami do ekologii). Wyniki wskazują na konieczność uwzględnienia wartości i międzyludzkich relacji w podejściu do ochrony środowiska, zgodnie z naukami Ratzingera/Benedykta XVI. Podstawę do analizy myśli papieża nad powyższym zagadnieniem stanowią zbiory dzieł: Opera Omnia T. VIII/2 – Kościół – znak wśród narodów Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne; Opera Omnia T. XIV/1–3 – Kazania oraz Uwolnić wolność. Wiara i polityka w trzecim tysiącleciu. Teksty wybrane, t. 5.
  • the article presents Joseph ratzinger/benedict XVi’s ideas on ecology in a cultural context in order to present his understanding of the relationship between environmental protection and culture. the author claims that successful environmental protection requires values and relationships between people, and that the relativisation of values and the treatment of people as objects leads to the radicalisation of environmental movements. in the article, the author uses the descriptive method to analyse source texts and the comparative method to confront the theologian’s thought with other approaches to ecology. the results indicate the need to consider values and interpersonal relationships in the approach to environmental protection, in line with the teachings of ratzinger/benedict XVi. the basis for the analysis of ratzinger’s thought on the above issue is provided by the collections of works: opera omnia t. Viii/2 – Church – Sign among Nations. Ecclesiological and Ecumenical Writings, opera omnia t. XiV/1–3 – Sermons and Faith and Politics. Selected Writings, t. 5.
 • Słowa kluczowe:
  • Benedykt XVI
  • człowiek
  • ekologia
  • natura
  • Ratzinger
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Wartości i relacje międzyludzkie jako podstawa skutecznej ochrony środowiska: perspektywa Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
 • 003 $b 0000-0002-7909-629X
 • 003 $a Marcelina Zdenkowska (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Gdańskie
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 52
 • 011 $a 0137-4338
 • 013 $a 10.26142/stgd-2023-009
 • 014 $a https://www.czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/13180/11731
 • 015 $a 113-124
 • 017 $a polski
 • 019 $a Artykuł prezentuje myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI na temat ekologii w kontekście kultury w celu przedstawienia jego rozumienia związku między ochroną środowiska a kulturą. Autor twierdzi, że skuteczna ochrona środowiska wymaga oparcia na wartościach oraz relacjach międzyludzkich, a relatywizacja wartości i traktowanie człowieka jako przedmiotu prowadzi do radykalizacji ruchów ekologicznych. W artykule zastosowano metodę opisową (do analizy tekstów źródłowych) oraz metodę porównawczą (do zestawienia myśli teologa z innymi podejściami do ekologii). Wyniki wskazują na konieczność uwzględnienia wartości i międzyludzkich relacji w podejściu do ochrony środowiska, zgodnie z naukami Ratzingera/Benedykta XVI. Podstawę do analizy myśli papieża nad powyższym zagadnieniem stanowią zbiory dzieł: Opera Omnia T. VIII/2 – Kościół – znak wśród narodów Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne; Opera Omnia T. XIV/1–3 – Kazania oraz Uwolnić wolność. Wiara i polityka w trzecim tysiącleciu. Teksty wybrane, t. 5.
 • 020 $a the article presents Joseph ratzinger/benedict XVi’s ideas on ecology in a cultural context in order to present his understanding of the relationship between environmental protection and culture. the author claims that successful environmental protection requires values and relationships between people, and that the relativisation of values and the treatment of people as objects leads to the radicalisation of environmental movements. in the article, the author uses the descriptive method to analyse source texts and the comparative method to confront the theologian’s thought with other approaches to ecology. the results indicate the need to consider values and interpersonal relationships in the approach to environmental protection, in line with the teachings of ratzinger/benedict XVi. the basis for the analysis of ratzinger’s thought on the above issue is provided by the collections of works: opera omnia t. Viii/2 – Church – Sign among Nations. Ecclesiological and Ecumenical Writings, opera omnia t. XiV/1–3 – Sermons and Faith and Politics. Selected Writings, t. 5.
 • 021 $a Benedykt XVI
 • 021 $a człowiek
 • 021 $a ekologia
 • 021 $a natura
 • 021 $a Ratzinger
 • 022 $a Benedict XVI
 • 022 $a ecology
 • 022 $a human
 • 022 $a nature
 • 022 $a Ratzinger
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $b Szkoła Doktorska

Dublin Core

Pliki

2023_art_Zdenkowska M_Wartości i relacje międzyludzkie.....pdf (364 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny