The fourth industrial revolution and its electronic employment technologies. The challenges of employment in the digital age

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: The fourth industrial revolution and its electronic employment technologies. The challenges of employment in the digital age
 • Autor/Autorzy: ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Roczniki Administracji i Prawa
 • Rok: 2023
 • Tom: 4
 • Numer: XXIII
 • ISSN: 1644-9126
 • DOI: 10.5604/01.3001.0054.2703
 • Adres www:: https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=618065
 • Strony od-do: 311-325
 • Abstrakt:
  • Autor analizuje doniesienia dotyczące czwartej rewolucji przemysłowej i technologii elektronicznych. Stara się pokazać, że dokonujące się już w obecnych latach przemiany mają decydujące znaczenie dla budowy i rozwoju nowoczesnych stosunków pracy. Istnieje poważne ryzyko, że praca zorganizowana poprzez platformy zatrudnienia może zdominować możliwości, jakie ludzkość mogłaby mieć z dynamicznie rozwijającej się czwartej rewolucji przemysłowej na świecie. Nowoczesna transformacja technologiczna, jeśli jest mądrze zarządzana, może doprowadzić do wzrostu wartości pracy ludzkiej. Będzie nadal wykonywana przez osoby o wyższym poziomie kwalifikacji zawodowych. Szansą dla osób tracących pracę jest uzupełnienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do nowoczesnych technologii. Przedindustrialna koncepcja stałego zatrudnienia będzie musiała zostać zastąpiona koniecznością permanentnej, systematycznej edukacji (kształcenie przez całe życie). Tylko ona może zagwarantować możliwość dostosowania się do nowych, nowoczesnych technologii elektronicznych na rynku pracy.
  • The author analyzes the reports on the fourth industrial revolution and electronic technologies. He tries to show that the transformation, already taking place in the current years is of decisive importance for the construction and development of modern employment relations. There is a serious risk that work organized through employment platforms, may dominate the opportunities that humanity could have from the dynamically developing fourth industrial revolution on the globe. A modern technological transformation, if wisely managed, can lead to an increase in the value of human work. It will continue to be performed by people with a higher level of professional qualifications. An opportunity for those who lose their jobs is to supplement and adapt their professional qualifications to modern technologies. The pre-industrial concept of permanent employment will have to be replaced by the necessity of permanent, systematic education (long-life education). Only it can guarantee the possibility of adaptation to new, modern electronic technologies on the labor market.
 • Słowa kluczowe:
  • elektroniczne zatrudnienie
  • epoka postindustrialna
  • kapitał ludzki
  • sztuczna inteligencja
  • technologia cyfrowa
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a The fourth industrial revolution and its electronic employment technologies. The challenges of employment in the digital age
 • 003 $a ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Roczniki Administracji i Prawa
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 4
 • 010 $a XXIII
 • 011 $a 1644-9126
 • 013 $a 10.5604/01.3001.0054.2703
 • 014 $a https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=618065
 • 015 $a 311-325
 • 019 $a Autor analizuje doniesienia dotyczące czwartej rewolucji przemysłowej i technologii elektronicznych. Stara się pokazać, że dokonujące się już w obecnych latach przemiany mają decydujące znaczenie dla budowy i rozwoju nowoczesnych stosunków pracy. Istnieje poważne ryzyko, że praca zorganizowana poprzez platformy zatrudnienia może zdominować możliwości, jakie ludzkość mogłaby mieć z dynamicznie rozwijającej się czwartej rewolucji przemysłowej na świecie. Nowoczesna transformacja technologiczna, jeśli jest mądrze zarządzana, może doprowadzić do wzrostu wartości pracy ludzkiej. Będzie nadal wykonywana przez osoby o wyższym poziomie kwalifikacji zawodowych. Szansą dla osób tracących pracę jest uzupełnienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do nowoczesnych technologii. Przedindustrialna koncepcja stałego zatrudnienia będzie musiała zostać zastąpiona koniecznością permanentnej, systematycznej edukacji (kształcenie przez całe życie). Tylko ona może zagwarantować możliwość dostosowania się do nowych, nowoczesnych technologii elektronicznych na rynku pracy.
 • 020 $a The author analyzes the reports on the fourth industrial revolution and electronic technologies. He tries to show that the transformation, already taking place in the current years is of decisive importance for the construction and development of modern employment relations. There is a serious risk that work organized through employment platforms, may dominate the opportunities that humanity could have from the dynamically developing fourth industrial revolution on the globe. A modern technological transformation, if wisely managed, can lead to an increase in the value of human work. It will continue to be performed by people with a higher level of professional qualifications. An opportunity for those who lose their jobs is to supplement and adapt their professional qualifications to modern technologies. The pre-industrial concept of permanent employment will have to be replaced by the necessity of permanent, systematic education (long-life education). Only it can guarantee the possibility of adaptation to new, modern electronic technologies on the labor market.
 • 021 $a elektroniczne zatrudnienie
 • 021 $a epoka postindustrialna
 • 021 $a kapitał ludzki
 • 021 $a sztuczna inteligencja
 • 021 $a technologia cyfrowa
 • 022 $a artificial intelligence
 • 022 $a digital technology
 • 022 $a electronic employment
 • 022 $a human capital
 • 022 $a post-industrial era
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

2023_art_Świątkowski A_ The fourth industrial revolution and its electronic employment.....pdf (176 KB)

 • Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny