Pojęcia i relacje prawne pomiędzy prawem pracy a prawem zatrudnienia

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Pojęcia i relacje prawne pomiędzy prawem pracy a prawem zatrudnienia
 • Autor/Autorzy: ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Roczniki Administracji i Prawa
 • Rok: 2022
 • Tom: 3
 • Numer: XXII
 • ISSN: 1644-9126
 • DOI: 10.5604/01.3001.0016.2393
 • Adres www:: https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=235177
 • Strony od-do: 35-52
 • Abstrakt:
  • Autor rozważa możliwość zastąpienia pojęć prawnych: „praca”, „prawo pracy”, „stosunki pracy” takimi terminami, jak: „zatrudnienie”, „prawo zatrudnienia” i „stosunki zatrudnienia”. Jego zdaniem tego rodzaju zmiana terminologii prawniczej nie jest uzasadniona. Nie wszystkie bowiem osoby zatrudnione mają status prawny pracownika. Już w okresie dwudziestolecia międzywojennego obowiązujące wówczas normy prawne nie uważały usług cywilnoprawnych, polegających na świadczeniu pracy za zatrudnienie w ramach pracowniczego stosunku pracy. W obowiązującej obecnie Konstytucji RP oraz w przepisach Kodeksu pracy używane są pojęcia „praca” oraz „zatrudnienie”. Nie zostały one jednak zdefiniowane przez ustawodawcę. Natomiast określone zostały pojęcia prawne – „pracownik” i „pracodawca” oraz zdefiniowane warunki zatrudnienia pracowników. Z tego względu uprawnienia pracownicze przyznane zostały wyłącznie pracownikom. Natomiast współcześnie zatrudnieni przez przedsiębiorców w ramach elektronicznych platform nie korzystają z uprawnień pracowniczych. Taka sytuacja wymaga od prawodawcy obiektywnego i wyraźnego określenia roli prawnej, w jakiej obecnie powinni występować pracownicy i usługodawcy wykonujący pracę. Zdaniem autora uzasadnione jest wprowadzenie obiektywnych reguł konkurencji w europejskich stosunkach pracy i stosunkach zatrudnienia.
  • The author considers the possibility of replacing the legal terms: “work”, “labour law”, “employment relations” with such terms as “employment”, “employment law” and “employment relations”. In his opinion, such a change in legal terminology is not justified. This is because not all employed persons have the legal status of an employee. Already in the interwar period, the legal norms in force at that time did not consider civil law services consisting in providing work as employment under an employment relationship. In the currently binding Polish Constitution and in the provisions of the Labour Code, the terms “work” and “employment” are used. However, they were not defined by the legislator. On the other hand, the legal concepts were defined - “employee” and “employer” as well as defined terms of employment of employees. For this reason, employee rights were granted only to employees. On the other hand, those employed today by entrepreneurs on electronic platforms do not use employee rights. Such a situation requires the legislator to objectively and clearly define the legal role in which employees and service providers performing work should play today. According to the author, it is justified to introduce objective competition rules in European labor and employment relations.
 • Słowa kluczowe:
  • praca
  • pracodawca
  • pracownik
  • prawo pracy
  • stosunki pracy
  • stosunki zatrudnienia
  • zatrudnienie
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Pojęcia i relacje prawne pomiędzy prawem pracy a prawem zatrudnienia
 • 003 $a ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Roczniki Administracji i Prawa
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 3
 • 010 $a XXII
 • 011 $a 1644-9126
 • 013 $a 10.5604/01.3001.0016.2393
 • 014 $a https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=235177
 • 015 $a 35-52
 • 019 $a Autor rozważa możliwość zastąpienia pojęć prawnych: „praca”, „prawo pracy”, „stosunki pracy” takimi terminami, jak: „zatrudnienie”, „prawo zatrudnienia” i „stosunki zatrudnienia”. Jego zdaniem tego rodzaju zmiana terminologii prawniczej nie jest uzasadniona. Nie wszystkie bowiem osoby zatrudnione mają status prawny pracownika. Już w okresie dwudziestolecia międzywojennego obowiązujące wówczas normy prawne nie uważały usług cywilnoprawnych, polegających na świadczeniu pracy za zatrudnienie w ramach pracowniczego stosunku pracy. W obowiązującej obecnie Konstytucji RP oraz w przepisach Kodeksu pracy używane są pojęcia „praca” oraz „zatrudnienie”. Nie zostały one jednak zdefiniowane przez ustawodawcę. Natomiast określone zostały pojęcia prawne – „pracownik” i „pracodawca” oraz zdefiniowane warunki zatrudnienia pracowników. Z tego względu uprawnienia pracownicze przyznane zostały wyłącznie pracownikom. Natomiast współcześnie zatrudnieni przez przedsiębiorców w ramach elektronicznych platform nie korzystają z uprawnień pracowniczych. Taka sytuacja wymaga od prawodawcy obiektywnego i wyraźnego określenia roli prawnej, w jakiej obecnie powinni występować pracownicy i usługodawcy wykonujący pracę. Zdaniem autora uzasadnione jest wprowadzenie obiektywnych reguł konkurencji w europejskich stosunkach pracy i stosunkach zatrudnienia.
 • 020 $a The author considers the possibility of replacing the legal terms: “work”, “labour law”, “employment relations” with such terms as “employment”, “employment law” and “employment relations”. In his opinion, such a change in legal terminology is not justified. This is because not all employed persons have the legal status of an employee. Already in the interwar period, the legal norms in force at that time did not consider civil law services consisting in providing work as employment under an employment relationship. In the currently binding Polish Constitution and in the provisions of the Labour Code, the terms “work” and “employment” are used. However, they were not defined by the legislator. On the other hand, the legal concepts were defined - “employee” and “employer” as well as defined terms of employment of employees. For this reason, employee rights were granted only to employees. On the other hand, those employed today by entrepreneurs on electronic platforms do not use employee rights. Such a situation requires the legislator to objectively and clearly define the legal role in which employees and service providers performing work should play today. According to the author, it is justified to introduce objective competition rules in European labor and employment relations.
 • 021 $a praca
 • 021 $a pracodawca
 • 021 $a pracownik
 • 021 $a prawo pracy
 • 021 $a stosunki pracy
 • 021 $a stosunki zatrudnienia
 • 021 $a zatrudnienie
 • 022 $a employee
 • 022 $a employer
 • 022 $a employment
 • 022 $a employment relations
 • 022 $a labour law
 • 022 $a labour relations
 • 022 $a work
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

2022_art_Świątkowski A_Pojęcia i relacje prawne .....pdf (238 KB)

 • Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny