Istota i znaczenie Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli dla rozwoju duchowego chrześcijanina

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Istota i znaczenie Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli dla rozwoju duchowego chrześcijanina
 • Autor/Autorzy: Wacław Królikowski (Autor)
 • Nazwa czasopisma: HORYZONTY WYCHOWANIA
 • Rok: 2022
 • ISSN: 1643-9171
 • DOI: 10.35765/hw.2022.57.04
 • Adres www:: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2221
 • Strony od-do: 21-31
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Celem naukowym niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty Ćwiczeń du-chowych św. Ignacego Loyoli, ich realizacji w rekolekcjach ignacjańskich oraz ukazanie ich zna-czenia dla życia duchowego chrześcijanina. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym rozpatrywanym w niniejszym ar-tykule jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: na czym polega istota Ćwiczeń duchowych i jakie jest ich znaczenie dla rozwoju życia duchowego chrześcijanina? W przeprowadzonych badaniach zastosowano metodę analizy i syntezy literatury. PROCES WYWODU: W pierwszej części artykułu został przybliżony bezpośredni związek pomię-dzy nawróceniem Ignacego, przeżyciem przez niego wielu łask mistycznych, szczególnie w Man-resie, a powstaniem książeczki Ćwiczeń duchowych. W drugiej części artykułu przedstawione zostały fragmenty świadectw rekolektantów, którzy dzięki metodzie i treści Ćwiczeń duchowychpogłębili swoje życie duchowe. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Rezultatem badań jest opis procesu nawrócenia Igna cego Loyoli. Proces ten miał bezpośredni wpływ na powstanie Ćwiczeń duchowych, które stały się po-wszechnym narzędziem pomocnym do rozwoju duchowego wielu chrześcijan. Świadectwem tego są wypowiedzi uczestników rekolekcji ignacjańskich, którzy reprezentują różne grupy społeczne i profesje. Przeżyli oni wewnętrzną przemianę dzięki Ćwiczeniom duchowym św. Ignacego Loyoli. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Świadectwa rekolektantów zarówno tych sprzed wieków, jak i dzisiejszych potwierdzają, że Ćwiczenia duchowe św. Ignacego Loyoli stanowią ważne narzędzie rozwoju duchowego. Choć powstały prawie pięć wieków temu jako owoc duchowych przeżyć ich Autora, nadal wychowują chrześcijan do coraz głębszej relacji z Bogiem
  • The Essence and Meaning of the Spiritual Exercises of St. Ignatius Loyola for the Christian’s Spiritual Development RESEARCH OBJECTIVE: The research aim of this article is to present the essence of the Spiri-tual Exercises of St. Ignatius Loyola, their implementation in Ignatian retreats, and to show their meaning for the spiritual life of the Christian. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem considered in this paper is the search for an answer to the question: what is the essence of the Spiritual Exercises and what is their meaning for the development of the spiritual life of the Christian? In the conducted research the method of analysis and synthesis of literature was applied. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The first part of the article explains the direct relationship between Ignatius’ conversion, his experience of many mystical graces, especially in Manresa, and the writing of the book of the Spiritual Exercises. The second part of the article presents excerpts from the testimonies of retreatants who have deepened their spiritual lives through the method and content of the Spiritual Exercises. RESEARCH RESULTS: The research results comprise a description of Ignatius Loyola’s con-version process that directly influenced the writing of the Spiritual Exercises, which have become a common tool to help many Christians in their spiritual development. This is evidenced by the tes-timonies of participants in Ignatian retreats from various social groups and professions who have experienced inner conversion through the Spiritual Exercises of St. Ignatius Loyola. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Testimonies of retreatants given both centuries ago and today confirm that the Spiritual Exercises of St. Ignatius Loyola appear an important tool for spiritual development. Although they were created almost five centuries ago as the fruit of the spiritual experiences of their author, they still bring up Christians to deeper relation-ship with God.

MARC

 • 002 $a Istota i znaczenie Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli dla rozwoju duchowego chrześcijanina
 • 003 $a Wacław Królikowski (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a HORYZONTY WYCHOWANIA
 • 008 $a 2022
 • 011 $a 1643-9171
 • 013 $a 10.35765/hw.2022.57.04
 • 014 $a https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2221
 • 015 $a 21-31
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Celem naukowym niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty Ćwiczeń du-chowych św. Ignacego Loyoli, ich realizacji w rekolekcjach ignacjańskich oraz ukazanie ich zna-czenia dla życia duchowego chrześcijanina. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym rozpatrywanym w niniejszym ar-tykule jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: na czym polega istota Ćwiczeń duchowych i jakie jest ich znaczenie dla rozwoju życia duchowego chrześcijanina? W przeprowadzonych badaniach zastosowano metodę analizy i syntezy literatury. PROCES WYWODU: W pierwszej części artykułu został przybliżony bezpośredni związek pomię-dzy nawróceniem Ignacego, przeżyciem przez niego wielu łask mistycznych, szczególnie w Man-resie, a powstaniem książeczki Ćwiczeń duchowych. W drugiej części artykułu przedstawione zostały fragmenty świadectw rekolektantów, którzy dzięki metodzie i treści Ćwiczeń duchowychpogłębili swoje życie duchowe. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Rezultatem badań jest opis procesu nawrócenia Igna cego Loyoli. Proces ten miał bezpośredni wpływ na powstanie Ćwiczeń duchowych, które stały się po-wszechnym narzędziem pomocnym do rozwoju duchowego wielu chrześcijan. Świadectwem tego są wypowiedzi uczestników rekolekcji ignacjańskich, którzy reprezentują różne grupy społeczne i profesje. Przeżyli oni wewnętrzną przemianę dzięki Ćwiczeniom duchowym św. Ignacego Loyoli. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Świadectwa rekolektantów zarówno tych sprzed wieków, jak i dzisiejszych potwierdzają, że Ćwiczenia duchowe św. Ignacego Loyoli stanowią ważne narzędzie rozwoju duchowego. Choć powstały prawie pięć wieków temu jako owoc duchowych przeżyć ich Autora, nadal wychowują chrześcijan do coraz głębszej relacji z Bogiem
 • 020 $a The Essence and Meaning of the Spiritual Exercises of St. Ignatius Loyola for the Christian’s Spiritual Development RESEARCH OBJECTIVE: The research aim of this article is to present the essence of the Spiri-tual Exercises of St. Ignatius Loyola, their implementation in Ignatian retreats, and to show their meaning for the spiritual life of the Christian. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem considered in this paper is the search for an answer to the question: what is the essence of the Spiritual Exercises and what is their meaning for the development of the spiritual life of the Christian? In the conducted research the method of analysis and synthesis of literature was applied. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The first part of the article explains the direct relationship between Ignatius’ conversion, his experience of many mystical graces, especially in Manresa, and the writing of the book of the Spiritual Exercises. The second part of the article presents excerpts from the testimonies of retreatants who have deepened their spiritual lives through the method and content of the Spiritual Exercises. RESEARCH RESULTS: The research results comprise a description of Ignatius Loyola’s con-version process that directly influenced the writing of the Spiritual Exercises, which have become a common tool to help many Christians in their spiritual development. This is evidenced by the tes-timonies of participants in Ignatian retreats from various social groups and professions who have experienced inner conversion through the Spiritual Exercises of St. Ignatius Loyola. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Testimonies of retreatants given both centuries ago and today confirm that the Spiritual Exercises of St. Ignatius Loyola appear an important tool for spiritual development. Although they were created almost five centuries ago as the fruit of the spiritual experiences of their author, they still bring up Christians to deeper relation-ship with God.

Dublin Core

Pliki

Królikowski_Istota i znaczenie Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyol.pdf (407 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny