Cross-Cultural Competence of Students from Selected European Union Countries (Poland, Spain, Czech Republic, Italy). Preliminary Assumptions of the Research Project

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Cross-Cultural Competence of Students from Selected European Union Countries (Poland, Spain, Czech Republic, Italy). Preliminary Assumptions of the Research Project
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2021
 • ISSN: 2081-1446
 • DOI: 10.35765/pk.2021.3201.11
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1765/1771
 • Strony od-do: 155-169
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Kompetencje międzykulturowe studentów z wybranych krajów Unii Europejskiej (Polska, Hiszpania, Czechy, Włochy). Wstępne założenia projektu badawczegoCzynnikiem determinującym podjęcie niniejszego tematu badawczego są aktualne zmiany na rynku pracy. Coraz częściej przyjmuje się, że pozycja i rola pracownika na współczesnym rynku pracy nie zależą wyłącznie od jego specjalistycznej wiedzy i zawodowych kwalifikacji. Jest to szczególnie istotne, kiedy rozważamy ten problem pod kątem wielokulturowego środowiska pracy, w którym nawet kompetencje językowe tracą na znaczeniu, ponieważ – bez umiejętności adaptacji do nowych warunków kulturowych – nie odgrywają one większej roli. Umiejętne zarządzanie różnorodnością kulturową staje się źródłem przewagi konkurencyjnej w momencie, gdy firma przyjmuje odpo-wiednie strategie i techniki. Głównym celem projektu jest zbadanie roli kom-petencji międzykulturowych jako ważnego elementu uniwersyteckiego kształcenia, zarówno z punktu widzenia programów edukacyjnych, jak i rynku pracy. Obecnie uważa się, że kompetencje międzykulturowe, rozumiane jako zdolność do współpracy z przedstawicielami innych kultur, są bardzo ważnym elementem kształcenia uniwersyteckiego w procesie przygotowywania studentów do skutecznego funkcjonowania na globalnym rynku pracy. Poziom umiejętności interpersonalnych poszczególnych członków zespołu wielokulturowego (zwłaszcza poziom inteligencji kulturowej) umożliwiający im efektywną współpracę z przedstawicielami innych kultur jest jednym z głównych elementów kompetencji międzykulturowych. Na podstawie wyników badań zostaną zaproponowane uzupełnienia do teorii nauki o zarządzaniu, uwzględniające międzynarodowe realia oraz potrzebę wzmacniania poczucia znaczenia kompetencji międzykulturowych na rynku pracy. Wyniki projektu będą wspomagały rozwój nauki o zarządzaniu poprzez wskazanie, w jaki sposób istniejące teorie zarządzania bazują na praktyce i korzystają z niej oraz w jaki sposób są interpretowane w praktyce zarządzania. Dzięki przeprowadzanym badaniom teoretycy i praktycy zarządzania mogą zdobyć większy zakres wiedzy dotyczącej kompetencji międzykulturowych
  • The changes taking place in the contemporary labour market were the factor that prompted our project. The employee’s position on this market does not depend only on his specialist knowledge and professional qualifications. This is particularly important in a multicultural environment, in which even linguistic competences are losing their significance because – without the ability to adapt to new cultural conditions – they do not play a major role. Cultural diversity becomes a source of competitive advantage at the moment when a company adopts appropriate strategies and techniques, which is the task faced by, among others, modern managers. The aim of the project is to explore the role of cross-cultural competence as an important element of university education from the point of view of both: educational programmes and the labour market. It is now believed that cross-cultural competence, understood as an attitude towards cooperation with representatives of other cultures, is a very important element of university education in the process of preparing students to successfully function on the global labour market. The level of interpersonal skills of individual members of a multicultural team (especially the level of their cultural intelligence) which enables them to effectively cooperate with representatives of other cultures is one of the main elements of cross-cultural competence. On the basis of the results of the study, the theories of management science will be elaborated on, taking into account interna-tional realities and emphasising the importance of cross-cultural competence on the labour market. The results of the project will support the development of management science, especially in the field of intercultural management, by indicating how existing management theories are based on and benefit from practice, and how they are interpreted in management practice. Thanks to the study, both theoreticians and practitioners of management will be able to obtain more knowledge about cross-cultural competence.
 • Dyscyplina:
  • nauki o polityce i administracji
  • nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Cross-Cultural Competence of Students from Selected European Union Countries (Poland, Spain, Czech Republic, Italy). Preliminary Assumptions of the Research Project
 • 003 $a AGNIESZKA KNAP-STEFANIUK (Autor)
 • 003 $b 0000-0002-9201-9889
 • 003 $a ŁUKASZ BURKIEWICZ (Autor)
 • 003 $b 0000-0001-9115-0837
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 2081-1446
 • 013 $a 10.35765/pk.2021.3201.11
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1765/1771
 • 015 $a 155-169
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Kompetencje międzykulturowe studentów z wybranych krajów Unii Europejskiej (Polska, Hiszpania, Czechy, Włochy). Wstępne założenia projektu badawczegoCzynnikiem determinującym podjęcie niniejszego tematu badawczego są aktualne zmiany na rynku pracy. Coraz częściej przyjmuje się, że pozycja i rola pracownika na współczesnym rynku pracy nie zależą wyłącznie od jego specjalistycznej wiedzy i zawodowych kwalifikacji. Jest to szczególnie istotne, kiedy rozważamy ten problem pod kątem wielokulturowego środowiska pracy, w którym nawet kompetencje językowe tracą na znaczeniu, ponieważ – bez umiejętności adaptacji do nowych warunków kulturowych – nie odgrywają one większej roli. Umiejętne zarządzanie różnorodnością kulturową staje się źródłem przewagi konkurencyjnej w momencie, gdy firma przyjmuje odpo-wiednie strategie i techniki. Głównym celem projektu jest zbadanie roli kom-petencji międzykulturowych jako ważnego elementu uniwersyteckiego kształcenia, zarówno z punktu widzenia programów edukacyjnych, jak i rynku pracy. Obecnie uważa się, że kompetencje międzykulturowe, rozumiane jako zdolność do współpracy z przedstawicielami innych kultur, są bardzo ważnym elementem kształcenia uniwersyteckiego w procesie przygotowywania studentów do skutecznego funkcjonowania na globalnym rynku pracy. Poziom umiejętności interpersonalnych poszczególnych członków zespołu wielokulturowego (zwłaszcza poziom inteligencji kulturowej) umożliwiający im efektywną współpracę z przedstawicielami innych kultur jest jednym z głównych elementów kompetencji międzykulturowych. Na podstawie wyników badań zostaną zaproponowane uzupełnienia do teorii nauki o zarządzaniu, uwzględniające międzynarodowe realia oraz potrzebę wzmacniania poczucia znaczenia kompetencji międzykulturowych na rynku pracy. Wyniki projektu będą wspomagały rozwój nauki o zarządzaniu poprzez wskazanie, w jaki sposób istniejące teorie zarządzania bazują na praktyce i korzystają z niej oraz w jaki sposób są interpretowane w praktyce zarządzania. Dzięki przeprowadzanym badaniom teoretycy i praktycy zarządzania mogą zdobyć większy zakres wiedzy dotyczącej kompetencji międzykulturowych
 • 020 $a The changes taking place in the contemporary labour market were the factor that prompted our project. The employee’s position on this market does not depend only on his specialist knowledge and professional qualifications. This is particularly important in a multicultural environment, in which even linguistic competences are losing their significance because – without the ability to adapt to new cultural conditions – they do not play a major role. Cultural diversity becomes a source of competitive advantage at the moment when a company adopts appropriate strategies and techniques, which is the task faced by, among others, modern managers. The aim of the project is to explore the role of cross-cultural competence as an important element of university education from the point of view of both: educational programmes and the labour market. It is now believed that cross-cultural competence, understood as an attitude towards cooperation with representatives of other cultures, is a very important element of university education in the process of preparing students to successfully function on the global labour market. The level of interpersonal skills of individual members of a multicultural team (especially the level of their cultural intelligence) which enables them to effectively cooperate with representatives of other cultures is one of the main elements of cross-cultural competence. On the basis of the results of the study, the theories of management science will be elaborated on, taking into account interna-tional realities and emphasising the importance of cross-cultural competence on the labour market. The results of the project will support the development of management science, especially in the field of intercultural management, by indicating how existing management theories are based on and benefit from practice, and how they are interpreted in management practice. Thanks to the study, both theoreticians and practitioners of management will be able to obtain more knowledge about cross-cultural competence.
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core