Zarządzenie nr 16/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 listopada 2019 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry administracyjnej realizowanych w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” z zakresu: ochrony danych osobowych, SEO - pozycjonowanie i LINK Building, videomarketingu (YouTube, FB), środków trwałych, sporządzania rachunku przepływu środków pieniężnych i jego wykorzystania w ocenie kondycji finansowej, podatku VAT, sporządzania bilansu, arkusza Excel w płacach, zasad rozliczania podróży służbowych, zarządzania zmianą” - w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

Pliki

Zarządzenie nr 16_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 listopada 2019 r. W sprawie_ powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pu.pdf (373 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny