E‑literackie sploty

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: E‑literackie sploty
 • Autor/Autorzy: BOGUSŁAWA BODZIOCH-BRYŁA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2021
 • ISSN: 2081-1446
 • DOI: 10.35765/pk.2021.3302.09
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1793
 • Strony od-do: 109-136
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Autorka na przykładzie e utworu One Day Poem Pavilion, zrealizowanego przez Jiyeon Song, ukazuje zmianę specyfiki literatury pod wpływem prze¬mian konwergencyjnych, skutkującą pojawieniem się osobnego nurtu literackiego – e literatury (e poezji). W artykule przybliżone zostają następujące kwestie, składające się na zarys całości zagadnienia: 1) funkcjonujące w bada¬niach naukowych ujęcia definicyjne e literatury, wraz z wybranymi propo¬zycjami podziałów genologicznych; 2) użyteczna, często wykorzystywana w refleksji naukowej kategoria „splotu”, węzła, wiązania, miejsca wspól¬nego, odsyłającego do różnych systemów semiotycznych; 3) egzemplifikacja literacka – e utwór One Day Poem Pavilion, autorstwa Jiyeon Song; 4) kate¬goria lektury immersyjnej, jaką stwarzają niektóre (najbardziej zaawanso¬wane technologicznie, w tym omawiany One Day Poem Pavilion) propozy¬cje e literackie. W ten sposób próbuje Autorka odpowiedzieć na pytanie o to, jakie nowe właściwości zyskuje literatura dzięki narzędziom nowomedial¬nym, wykorzystywanym przez twórców i włączanym w strukturę e utworu.
  • Using the example of the One Day Poem Pavilion, an e creation by Jiyeon Song, the author shows the changing specificity of literature under the influence of convergence resulting in the emergence of a separate literary trend: e literature (e poetry). The following issues outline the whole issue discussed in the article: (1) definitions of e literature functioning in scientific research, along with selected proposals of genological divisions; (2) the useful category of “weaving,” knotting, binding, or shared space, often recalled in scholarly reflection, referring to different semiotic systems; (3) a literary exemplification – the e creation of One Day Poem Pavilion by Jiyeon Song; (4) the category of immersive reading offered by some e literary proposals (the most technologically advanced, including the discussed One Day Poem Pavilion). In this way, the author attempts to answer the question of what new properties are acquired by literature through new media tools, used by authors and incorporated into the structure of e literature
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a E‑literackie sploty
 • 003 $b 0000-0003-2453-8350
 • 003 $a BOGUSŁAWA BODZIOCH-BRYŁA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 2081-1446
 • 013 $a 10.35765/pk.2021.3302.09
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1793
 • 015 $a 109-136
 • 017 $a polski
 • 019 $a Autorka na przykładzie e utworu One Day Poem Pavilion, zrealizowanego przez Jiyeon Song, ukazuje zmianę specyfiki literatury pod wpływem prze¬mian konwergencyjnych, skutkującą pojawieniem się osobnego nurtu literackiego – e literatury (e poezji). W artykule przybliżone zostają następujące kwestie, składające się na zarys całości zagadnienia: 1) funkcjonujące w bada¬niach naukowych ujęcia definicyjne e literatury, wraz z wybranymi propo¬zycjami podziałów genologicznych; 2) użyteczna, często wykorzystywana w refleksji naukowej kategoria „splotu”, węzła, wiązania, miejsca wspól¬nego, odsyłającego do różnych systemów semiotycznych; 3) egzemplifikacja literacka – e utwór One Day Poem Pavilion, autorstwa Jiyeon Song; 4) kate¬goria lektury immersyjnej, jaką stwarzają niektóre (najbardziej zaawanso¬wane technologicznie, w tym omawiany One Day Poem Pavilion) propozy¬cje e literackie. W ten sposób próbuje Autorka odpowiedzieć na pytanie o to, jakie nowe właściwości zyskuje literatura dzięki narzędziom nowomedial¬nym, wykorzystywanym przez twórców i włączanym w strukturę e utworu.
 • 020 $a Using the example of the One Day Poem Pavilion, an e creation by Jiyeon Song, the author shows the changing specificity of literature under the influence of convergence resulting in the emergence of a separate literary trend: e literature (e poetry). The following issues outline the whole issue discussed in the article: (1) definitions of e literature functioning in scientific research, along with selected proposals of genological divisions; (2) the useful category of “weaving,” knotting, binding, or shared space, often recalled in scholarly reflection, referring to different semiotic systems; (3) a literary exemplification – the e creation of One Day Poem Pavilion by Jiyeon Song; (4) the category of immersive reading offered by some e literary proposals (the most technologically advanced, including the discussed One Day Poem Pavilion). In this way, the author attempts to answer the question of what new properties are acquired by literature through new media tools, used by authors and incorporated into the structure of e literature
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa

Dublin Core

Pliki

Bodzioch-Bryła_e-literackie sploty.pdf (447 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny