Kryzys migracyjny i globalny system zarządzania migracją w sytuacji pandemii COVID-19

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Kryzys migracyjny i globalny system zarządzania migracją w sytuacji pandemii COVID-19
 • Autor/Autorzy: Renata Kurpiewska-Korbut (Autor)
 • Nazwa czasopisma: HORYZONTY WYCHOWANIA
 • Rok: 2021
 • ISSN: 1643-9171
 • DOI: 10.35765/hw.2059
 • Adres www:: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2059
 • Strony od-do: 85-94
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Artykuł ma celu przedstawienie uwarunkowań i skutków światowego kryzysu migracyjnego, który pojawił się w związku z kryzysem zdrowotnym wywołanym przez pandemię COVID-19. Podejmuje on również wstępną analizę możliwości łagodzenia jego następstw w ramach globalnego systemu zarządzania migracją. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy koncentruje się wokół kwestii wpływu kryzysu zdrowotnego na procesy migracyjne, zwłaszcza w kontekście zaostrzenia krajowych reżimów imigracyjnych i zjawiska sekurytyzacji oraz na światowy system zarządzania migracją. Artykuł powstał na podstawie politologicznej analizy treści raportów organizacji międzynarodowych i przeglądu najnowszej literatury naukowej. PROCES WYWODU: Punktem wyjścia wywodu jest podkreślenie znaczenia faktu największego spadku ludzkiej mobilności w czasach nowożytnych dla wybuchu nowego typu kryzysu migracyjnego. Zwrócono uwagę, że długotrwałe zamknięcie granic mogło doprowadzić do ryzyka niewydolności całego systemu migracyjnego. Zapisy porozumienia „Global Compact for Migration” z 2018 roku wskazano jako instrument naprawczy w sytuacji nakładających się na siebie kryzysów zdrowotnego i migracyjnego. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza prowadzi do konkluzji, że w większym stopniu niż być może jakikolwiek kryzys w przeszłości, COVID-19 wskazuje na potrzebę włączenia migrantów do zarządzania kryzysowego oraz znalezienia długoterminowych rozwiązań dla nowego typu problemów migracyjnych wraz z końcem ostrej fazy kryzysu. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z uwagi na istotne miejsce migrantów w ekonomicznej, społecznej i kulturowej tkance zglobalizowanego świata, niezbędnym wydaje się pogłębienie wstępnych refleksji dotyczących systemu zarządzania migracją w sytuacji kryzysu zdrowotnego.
  • RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the paper is to present the conditions and effects of the global migration crisis, which appeared in connection with the health crisis caused by the COVID-19 pandemic. It also undertakes a preliminary analysis of the possibilities of mitigating its effects within the global migration management system. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem focuses on the impact of the health crisis on migration processes, especially in the context of tightening national immigra-tion regimes and securitization. It also takes into account the potential of a migration management system to restore the global benefits of safe migrant mobility. The article is based on the political science analysis of the content of the reports and a review of the latest scientific literature. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The starting point of the argumentation is to empha-size the importance of the greatest decline in human mobility in modern times for the outbreak of a migration crisis. It was pointed out that the long-term closure of borders may lead to the risk of failure of the entire migration system. The provisions of the 2018 Global Compact for Migration agreement were indicated as a corrective instrument. RESEARCH RESULTS: The analysis leads to the conclusion that more than perhaps any crisis in the past COVID-19 clearly demonstrates the need to include migrants in crisis management and to find long-term solutions to a new type of migration problem when the acute phase of the crisis is over. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Due to the fact of important role of migrants in the economic, social and cultural fabric of the globalized world, it seems necessary to deepen initial reflections on the migration management system in the context of a health crisis.
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Kryzys migracyjny i globalny system zarządzania migracją w sytuacji pandemii COVID-19
 • 003 $a Renata Kurpiewska-Korbut (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a HORYZONTY WYCHOWANIA
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 1643-9171
 • 013 $a 10.35765/hw.2059
 • 014 $a https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2059
 • 015 $a 85-94
 • 017 $a polski
 • 019 $a Artykuł ma celu przedstawienie uwarunkowań i skutków światowego kryzysu migracyjnego, który pojawił się w związku z kryzysem zdrowotnym wywołanym przez pandemię COVID-19. Podejmuje on również wstępną analizę możliwości łagodzenia jego następstw w ramach globalnego systemu zarządzania migracją. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy koncentruje się wokół kwestii wpływu kryzysu zdrowotnego na procesy migracyjne, zwłaszcza w kontekście zaostrzenia krajowych reżimów imigracyjnych i zjawiska sekurytyzacji oraz na światowy system zarządzania migracją. Artykuł powstał na podstawie politologicznej analizy treści raportów organizacji międzynarodowych i przeglądu najnowszej literatury naukowej. PROCES WYWODU: Punktem wyjścia wywodu jest podkreślenie znaczenia faktu największego spadku ludzkiej mobilności w czasach nowożytnych dla wybuchu nowego typu kryzysu migracyjnego. Zwrócono uwagę, że długotrwałe zamknięcie granic mogło doprowadzić do ryzyka niewydolności całego systemu migracyjnego. Zapisy porozumienia „Global Compact for Migration” z 2018 roku wskazano jako instrument naprawczy w sytuacji nakładających się na siebie kryzysów zdrowotnego i migracyjnego. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza prowadzi do konkluzji, że w większym stopniu niż być może jakikolwiek kryzys w przeszłości, COVID-19 wskazuje na potrzebę włączenia migrantów do zarządzania kryzysowego oraz znalezienia długoterminowych rozwiązań dla nowego typu problemów migracyjnych wraz z końcem ostrej fazy kryzysu. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z uwagi na istotne miejsce migrantów w ekonomicznej, społecznej i kulturowej tkance zglobalizowanego świata, niezbędnym wydaje się pogłębienie wstępnych refleksji dotyczących systemu zarządzania migracją w sytuacji kryzysu zdrowotnego.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the paper is to present the conditions and effects of the global migration crisis, which appeared in connection with the health crisis caused by the COVID-19 pandemic. It also undertakes a preliminary analysis of the possibilities of mitigating its effects within the global migration management system. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem focuses on the impact of the health crisis on migration processes, especially in the context of tightening national immigra-tion regimes and securitization. It also takes into account the potential of a migration management system to restore the global benefits of safe migrant mobility. The article is based on the political science analysis of the content of the reports and a review of the latest scientific literature. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The starting point of the argumentation is to empha-size the importance of the greatest decline in human mobility in modern times for the outbreak of a migration crisis. It was pointed out that the long-term closure of borders may lead to the risk of failure of the entire migration system. The provisions of the 2018 Global Compact for Migration agreement were indicated as a corrective instrument. RESEARCH RESULTS: The analysis leads to the conclusion that more than perhaps any crisis in the past COVID-19 clearly demonstrates the need to include migrants in crisis management and to find long-term solutions to a new type of migration problem when the acute phase of the crisis is over. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Due to the fact of important role of migrants in the economic, social and cultural fabric of the globalized world, it seems necessary to deepen initial reflections on the migration management system in the context of a health crisis.
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

Kurpiewska-Korbut-Kryzys migracyjny i globalny system zarządzania migracją w sytuacji pandemii COVID-19.pdf (387 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny