Nastrój i emocje Polaków podczas pandemii COVID-19

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Nastrój i emocje Polaków podczas pandemii COVID-19
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: HORYZONTY WYCHOWANIA
 • Rok: 2021
 • ISSN: 1643-9171
 • DOI: 10.35765/hw.2075
 • Adres www:: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2075
 • Strony od-do: 11-26
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Celem badań była diagnoza nastroju i emocji dorosłych Polaków w czasie pandemii COVID‑19 oraz analiza związku między wymiarami nastroju i emocjami a zmiennymi socjodemograficznymi. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Aby odpowiedzieć na pytanie, jaki nastrój i jakie emocje do‑ minują u Polaków w czasie pandemii COVID‑19, zastosowano dwa wystandaryzowane narzędzia badawcze: Przymiotnikową Skalę Nastroju (UMACL) Matthewsa, Chamberlaina i Jonesa w polskiej adaptacji Goryńskiej i Skalę Uczuć Pozytywnych i Negatywnych (SUPIN) Watsona i Clark w pol‑ skiej adaptacji Brzozowskiego. W badaniu wzięło udział 595 uczestników, wśród których 80,50% to kobiety, 19,50% to mężczyźni. Badani byli w wieku od 18 do 75 lat. PROCES WYWODU: Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem metod statystyki opisowej oraz testów nieparametrycznych: Manna‑Whitneya i Kruskala‑Wallisa. Po wykryciu istot‑ nych statystycznie różnic wykonano analizę post‑hoc testem Dunna w celu zidentyfikowania róż‑ niących się istotnie statystycznie grup. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przewlekła pandemijna codzienność w znaczący sposób wpły‑ nęła na kondycję psychiczną Polaków, powodując obniżenie nastroju i dominację uczuć negatyw‑ nych. Obecne ustalenia sugerują, że pandemia COVID‑19 ma negatywne konsekwencje dla zdrowia psychicznego, zwłaszcza wśród kobiet (płeć żeńska związana z nasileniem pobudzenia napięcio‑ wego i negatywnymi uczuciami) oraz osób z niższym wykształceniem, w tym uczniów i studentów. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Niniejsze badanie wnosi istotny wkład w identyfika‑ cję potencjalnych grup ryzyka dla zaburzeń zdrowia psychicznego podczas pandemii COVID‑19. Te grupy mogą wymagać szczególnej uwagi i wsparcia poprzez wdrażanie programów profilaktycznych lub opieki psychologicznej w celu zapobiegania długoterminowym negatywnym konsekwencjom dla zdrowia psychicznego.
  • RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the research was to diagnose the mood and affect of adult Poles during the COVID‑19 pandemic and to analyze the connection between the dimensions of mood and affect and sociodemographic variables. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: In order to answer the question about the mood and affect of Poles during the COVID‑19 pandemic two standardized research tools were used: The UMACL Adjective Mood Checklist (Matthews, Chamberlain, Jones; Polish adaptation by Goryńska) and Positive and Negative Affect Schedule (Watson, Clark; Polish adaptation, SUPIN by Brzo‑zowski). 595 participants took part in the study, 80.50% of whom were women and 19.50% men. The participants were between the age of 18‑75 years. THE PROCES OF ARGUMENTATION: A statistical analysis was carried out with the use of the descriptive statistics and nonparametric tests: Mann‑Whitney and Kruskal‑Wallis. After detecting statistically significant differences, post‑hoc analysis with Dunn’s test was performed to identify statistically significant different groups. RESEARCH RESULTS: Chronic pandemic daily life had a significant impact on the mental con‑dition of Poles, causing lower mood and the domination of negative affect. The current findings suggest that the COVID‑19 pandemic has negative consequences for mental health, especially among women (being woman is associated with the severity of tense arousal and negative affect) and people with lower education (including students). CONSULSIONS, INNOVATIONS AND RECOMENDATIONS: The conducted research may help in identifying potential risk groups for mental disorders during the COVID‑19 pandemic. These groups may require special attention and support, through the implementation of specific preven‑tion programs or psychological care, in order to prevent long‑term negative consequences for their mental health.
 • Dyscyplina:
  • pedagogika
  • pedagogika
  • psychologia
  • pedagogika

MARC

 • 002 $a Nastrój i emocje Polaków podczas pandemii COVID-19
 • 003 $b 0000-0001-5499-7393
 • 003 $b 0000-0002-0483-6281
 • 003 $b 0000-0002-8254-8867
 • 003 $b 0000-0002-8886-8781
 • 003 $a ANNA SEREDYŃSKA (Autor)
 • 003 $a ESTERA TWARDOWSKA-STASZEK (Autor)
 • 003 $a IRMINA ROSTEK (Autor)
 • 003 $a KRZYSZTOF BIEL (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a HORYZONTY WYCHOWANIA
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 1643-9171
 • 013 $a 10.35765/hw.2075
 • 014 $a https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2075
 • 015 $a 11-26
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Celem badań była diagnoza nastroju i emocji dorosłych Polaków w czasie pandemii COVID‑19 oraz analiza związku między wymiarami nastroju i emocjami a zmiennymi socjodemograficznymi. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Aby odpowiedzieć na pytanie, jaki nastrój i jakie emocje do‑ minują u Polaków w czasie pandemii COVID‑19, zastosowano dwa wystandaryzowane narzędzia badawcze: Przymiotnikową Skalę Nastroju (UMACL) Matthewsa, Chamberlaina i Jonesa w polskiej adaptacji Goryńskiej i Skalę Uczuć Pozytywnych i Negatywnych (SUPIN) Watsona i Clark w pol‑ skiej adaptacji Brzozowskiego. W badaniu wzięło udział 595 uczestników, wśród których 80,50% to kobiety, 19,50% to mężczyźni. Badani byli w wieku od 18 do 75 lat. PROCES WYWODU: Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem metod statystyki opisowej oraz testów nieparametrycznych: Manna‑Whitneya i Kruskala‑Wallisa. Po wykryciu istot‑ nych statystycznie różnic wykonano analizę post‑hoc testem Dunna w celu zidentyfikowania róż‑ niących się istotnie statystycznie grup. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przewlekła pandemijna codzienność w znaczący sposób wpły‑ nęła na kondycję psychiczną Polaków, powodując obniżenie nastroju i dominację uczuć negatyw‑ nych. Obecne ustalenia sugerują, że pandemia COVID‑19 ma negatywne konsekwencje dla zdrowia psychicznego, zwłaszcza wśród kobiet (płeć żeńska związana z nasileniem pobudzenia napięcio‑ wego i negatywnymi uczuciami) oraz osób z niższym wykształceniem, w tym uczniów i studentów. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Niniejsze badanie wnosi istotny wkład w identyfika‑ cję potencjalnych grup ryzyka dla zaburzeń zdrowia psychicznego podczas pandemii COVID‑19. Te grupy mogą wymagać szczególnej uwagi i wsparcia poprzez wdrażanie programów profilaktycznych lub opieki psychologicznej w celu zapobiegania długoterminowym negatywnym konsekwencjom dla zdrowia psychicznego.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the research was to diagnose the mood and affect of adult Poles during the COVID‑19 pandemic and to analyze the connection between the dimensions of mood and affect and sociodemographic variables. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: In order to answer the question about the mood and affect of Poles during the COVID‑19 pandemic two standardized research tools were used: The UMACL Adjective Mood Checklist (Matthews, Chamberlain, Jones; Polish adaptation by Goryńska) and Positive and Negative Affect Schedule (Watson, Clark; Polish adaptation, SUPIN by Brzo‑zowski). 595 participants took part in the study, 80.50% of whom were women and 19.50% men. The participants were between the age of 18‑75 years. THE PROCES OF ARGUMENTATION: A statistical analysis was carried out with the use of the descriptive statistics and nonparametric tests: Mann‑Whitney and Kruskal‑Wallis. After detecting statistically significant differences, post‑hoc analysis with Dunn’s test was performed to identify statistically significant different groups. RESEARCH RESULTS: Chronic pandemic daily life had a significant impact on the mental con‑dition of Poles, causing lower mood and the domination of negative affect. The current findings suggest that the COVID‑19 pandemic has negative consequences for mental health, especially among women (being woman is associated with the severity of tense arousal and negative affect) and people with lower education (including students). CONSULSIONS, INNOVATIONS AND RECOMENDATIONS: The conducted research may help in identifying potential risk groups for mental disorders during the COVID‑19 pandemic. These groups may require special attention and support, through the implementation of specific preven‑tion programs or psychological care, in order to prevent long‑term negative consequences for their mental health.
 • 966 $a pedagogika
 • 966 $a pedagogika
 • 966 $a psychologia
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Twardowska-Staszek-Seredynska-Rostek-Biel-Nastrój i emocje Polaków podczas pandemii COVID-19.pdf (456 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny