Neuroróżnorodnodność studentów w uczelni wyższej w dyskursie kompensacyjno‑terapeutycznym i dyskursie otwierania potencjału. Część I

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Neuroróżnorodnodność studentów w uczelni wyższej w dyskursie kompensacyjno‑terapeutycznym i dyskursie otwierania potencjału. Część I
 • Autor/Autorzy: RYSZARDA CIERZNIEWSKA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: HORYZONTY WYCHOWANIA
 • Rok: 2021
 • ISSN: 1643-9171
 • DOI: 10.35765/hw.2182
 • Adres www:: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2182
 • Strony od-do: 119-132
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Celem moich badań jest próba nadania znaczeń istotnych dla przygotowania się nauczyciela akademickiego do procesu dydaktycznego sprzyjającego otwieraniu potencjalnych możliwości studentów z autyzmem oraz zespołem Aspergera. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemami badawczymi były pytania: Jak przygotować się do procesu dydaktycznego, aby stworzyć studentom w spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera możliwości rozwinięcia własnego potencjału? Czy studenci neuroróżnorodni potrzebują specjalnego wsparcia kompensacyjno-terapeutycznego ze strony nauczyciela akademickiego? Hermeneutyczne rozważania osadzone zostały w logice paradygmatu konstruktywistycznego odnoszącego się do dydaktycznych i społecznych wymiarów tworzenia rzeczywistości edukacyjnej. Materiał badawczy stanowią opublikowane teksty źródłowe z przeprowadzonych eksploracji, dotyczące różnych wymiarów obecności w uczelni wyższej studentów ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera. PROCES WYWODU: Artykuł otwiera zdefiniowanie kategorii dotyczących autyzmu oraz opisanie dynamiki wzrostu liczby studiujących z tą diagnozą. Następnie opisano w świetle zgromadzonych badań dyskurs kompensacyjno-terapeutyczny i jego znaczenie dla przekonań nauczycielskich. Ostatnia część jest nadawaniem znaczeń procesowi dydaktycznemu, którego sensem jest otwieranie potencjału studentów. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przygotowanie do procesu dydaktycznego nauczyciela akademickiego obejmuje konieczność poznania fenomenu autyzmu, co ma znaczenie dla wytworzenia przekonań o możliwościach i potrzebach studentów z tą diagnozą. Studenci neuroróżnorodni w normie intelektualnej i powyżej nie potrzebują od nauczyciela akademickiego wsparcia kompensacyjno-terapeutycznego. Wsparcie tego typu otrzymuje student i nauczyciel od uczelnianych specjalistów do spraw osób niepełnosprawnych. Specyfika poznawcza neuroróżnorodnych studentów predysponuje ich do kształcenia akademickiego, choć mogą się pojawić pewne zaburzenia sytuacyjne lub chorobowe. Studiowanie może być dla nich szansą na wzmocnienie poczucia wartości i przygotowania się do życia dorosłego. Wysoka świadomość siebie, sposobów uczenia się oraz własnych potrzeb czyni ich partnerem w procesie dydaktycznym. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W Polsce jest niewiele badań dotyczących studentów neuronietypowych. Dominuje medyczne podejście do autyzmu, natomiast brakuje pedagogicznych opracowań wzmacniających nauczycieli akademickich.
  • RESEARCH OBJECTIVE: The aim of my research is an attempt to give meanings that are crucial for the preparation of an academic teacher to the didactic process which is conducive to unlocking potential of students with autism and Asperger’s Syndrome. PROBLEM AND RESEARCH METHODS: The research problems were defined in the fol-lowing questions: How to prepare self for the didactic process to create opportunities for stu-dents with the autism spectrum disorder and Asperger’s Syndrome to develop their own po-tential? Do neurodiverse students need special compensatory and therapeutic support from an academic teacher? Hermeneutic approach is embedded in the constructivist paradigm re-lating to the didactic and social dimensions of creating an educational reality. The research material consists of published sources from the conducted research explorations, concerning various dimensions of the presence of students with the autism spectrum and Asperger’s syn-drome at universities. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article opens with the definition of categories re-lated to autism and the description of the dynamics of the increase in the number of students with this diagnosis. Then, in the light of the collected research, the compensatory-therapeutic discourse and its importance for teachers’ beliefs were described. The last part is about giving meaning to the didactic process, the meaning of which is to unlock the students’ potential. RESEARCH RESULTS: Preparation for the didactic process of an academic teacher includes the need to learn about the phenomenon of autism, which is important for forming beliefs about the possibilities and needs of students with this diagnosis. Neurodiversity students within the in-tellectual norm and above do not need compensatory and therapeutic support from an academic teacher. This type of support is provided to students and teachers from university specialists for people with disabilities. The cognitive specificity of neurodifferent students predisposes them to academic education, although certain situational or disease disorders may occur. Studying can be an opportunity for them to strengthen their self-esteem and prepare for adult life. High self-awareness, awareness of the ways of studying and their own needs makes them a partners in the didactic process. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: In Poland, a narrow scope of research on neurodiverse students is observed. The medical approach to autism dominates, while there is the lack of pedagogical studies that strengthen academic teachers.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Neuroróżnorodnodność studentów w uczelni wyższej w dyskursie kompensacyjno‑terapeutycznym i dyskursie otwierania potencjału. Część I
 • 003 $b 0000-0003-3890-0082
 • 003 $a RYSZARDA CIERZNIEWSKA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a HORYZONTY WYCHOWANIA
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 1643-9171
 • 013 $a 10.35765/hw.2182
 • 014 $a https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2182
 • 015 $a 119-132
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Celem moich badań jest próba nadania znaczeń istotnych dla przygotowania się nauczyciela akademickiego do procesu dydaktycznego sprzyjającego otwieraniu potencjalnych możliwości studentów z autyzmem oraz zespołem Aspergera. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemami badawczymi były pytania: Jak przygotować się do procesu dydaktycznego, aby stworzyć studentom w spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera możliwości rozwinięcia własnego potencjału? Czy studenci neuroróżnorodni potrzebują specjalnego wsparcia kompensacyjno-terapeutycznego ze strony nauczyciela akademickiego? Hermeneutyczne rozważania osadzone zostały w logice paradygmatu konstruktywistycznego odnoszącego się do dydaktycznych i społecznych wymiarów tworzenia rzeczywistości edukacyjnej. Materiał badawczy stanowią opublikowane teksty źródłowe z przeprowadzonych eksploracji, dotyczące różnych wymiarów obecności w uczelni wyższej studentów ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera. PROCES WYWODU: Artykuł otwiera zdefiniowanie kategorii dotyczących autyzmu oraz opisanie dynamiki wzrostu liczby studiujących z tą diagnozą. Następnie opisano w świetle zgromadzonych badań dyskurs kompensacyjno-terapeutyczny i jego znaczenie dla przekonań nauczycielskich. Ostatnia część jest nadawaniem znaczeń procesowi dydaktycznemu, którego sensem jest otwieranie potencjału studentów. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przygotowanie do procesu dydaktycznego nauczyciela akademickiego obejmuje konieczność poznania fenomenu autyzmu, co ma znaczenie dla wytworzenia przekonań o możliwościach i potrzebach studentów z tą diagnozą. Studenci neuroróżnorodni w normie intelektualnej i powyżej nie potrzebują od nauczyciela akademickiego wsparcia kompensacyjno-terapeutycznego. Wsparcie tego typu otrzymuje student i nauczyciel od uczelnianych specjalistów do spraw osób niepełnosprawnych. Specyfika poznawcza neuroróżnorodnych studentów predysponuje ich do kształcenia akademickiego, choć mogą się pojawić pewne zaburzenia sytuacyjne lub chorobowe. Studiowanie może być dla nich szansą na wzmocnienie poczucia wartości i przygotowania się do życia dorosłego. Wysoka świadomość siebie, sposobów uczenia się oraz własnych potrzeb czyni ich partnerem w procesie dydaktycznym. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W Polsce jest niewiele badań dotyczących studentów neuronietypowych. Dominuje medyczne podejście do autyzmu, natomiast brakuje pedagogicznych opracowań wzmacniających nauczycieli akademickich.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: The aim of my research is an attempt to give meanings that are crucial for the preparation of an academic teacher to the didactic process which is conducive to unlocking potential of students with autism and Asperger’s Syndrome. PROBLEM AND RESEARCH METHODS: The research problems were defined in the fol-lowing questions: How to prepare self for the didactic process to create opportunities for stu-dents with the autism spectrum disorder and Asperger’s Syndrome to develop their own po-tential? Do neurodiverse students need special compensatory and therapeutic support from an academic teacher? Hermeneutic approach is embedded in the constructivist paradigm re-lating to the didactic and social dimensions of creating an educational reality. The research material consists of published sources from the conducted research explorations, concerning various dimensions of the presence of students with the autism spectrum and Asperger’s syn-drome at universities. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article opens with the definition of categories re-lated to autism and the description of the dynamics of the increase in the number of students with this diagnosis. Then, in the light of the collected research, the compensatory-therapeutic discourse and its importance for teachers’ beliefs were described. The last part is about giving meaning to the didactic process, the meaning of which is to unlock the students’ potential. RESEARCH RESULTS: Preparation for the didactic process of an academic teacher includes the need to learn about the phenomenon of autism, which is important for forming beliefs about the possibilities and needs of students with this diagnosis. Neurodiversity students within the in-tellectual norm and above do not need compensatory and therapeutic support from an academic teacher. This type of support is provided to students and teachers from university specialists for people with disabilities. The cognitive specificity of neurodifferent students predisposes them to academic education, although certain situational or disease disorders may occur. Studying can be an opportunity for them to strengthen their self-esteem and prepare for adult life. High self-awareness, awareness of the ways of studying and their own needs makes them a partners in the didactic process. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: In Poland, a narrow scope of research on neurodiverse students is observed. The medical approach to autism dominates, while there is the lack of pedagogical studies that strengthen academic teachers.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Cierzniewska-Neuroróżnorodnodność studentów w uczelni wyższej w dyskursie kompensacyjno‑terapeutycznym i dyskursie otwierania potencjału. Część I.pdf (435 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny