Porozwodowe porozumienia rodzicielskie – analiza prawnoporównawcza

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Porozwodowe porozumienia rodzicielskie – analiza prawnoporównawcza
 • Autor/Autorzy: MARTA PRUCNAL-WÓJCIK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: HORYZONTY WYCHOWANIA
 • Rok: 2021
 • ISSN: 1643-9171
 • DOI: doi.org/10.35765/hw.2057
 • Adres www:: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2057
 • Strony od-do: 11-21
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie analizy porównawczej unormowań prawnych wybranych krajów europejskich regulujących kwestie dotyczące możliwości zawierania przez rodziców porozumień dotyczących sposobu realizacji władzy rodzicielskiej po rozwodzie względem ich małoletnich dzieci. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Przedstawiony problem badawczy dotyczy odpowiedzi na pytania: Czy rozwodzący się rodzice mogą zawierać między sobą porozumienia dotyczące sposobu realizacji władzy rodzicielskiej po rozwodzie względem ich małoletnich dzieci? A jeśli tak, czy porozumienia te podlegają kontroli właściwego organu? Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania, autor zastosował metodę analizy adekwatnych przepisów prawnych wybranych krajów europejskich. PROCES WYWODU: Analizując przepisy obowiązujące w ustawodawstwie wewnętrznym wybranych państw europejskich (Polska, Austria, Norwegia, Szwecja, Węgry) autor przedstawił przyjęte rozwiązania prawne regulujące kwestie związane z zakresem władzy rodzicielskiej rodziców po orzeczeniu rozwodu, w tym te odnoszące się do możliwości zawierania przez rodziców porozumień dotyczących sposobu realizacji władzy rodzicielskiej po rozwodzie. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ustawodawstwo każdego z pięciu omówionych państw dopuszcza możliwość zawierania przez rodziców porozumień dotyczących sposobu realizacji władzy rodzicielskiej po rozwodzie. W Polsce, Austrii, Szwecji i na Węgrzech porozumienie rodzicielskie dla swojej ważności wymaga zatwierdzenia przez sąd. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Ze względu na wymogi redakcyjne dotyczące objętości artykułu autor ograniczył analizę regulacji prawnych do ustawodawstw wybranych pięciu krajów europejskich. W dalszej perspektywie zasadna i interesująca wydaje się analiza rozwiązań prawnych obowiązujących w innych krajach tak europejskich, jak i tych spoza naszego kręgu kulturowego.
  • RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to present a comparative analysis of legal regu- lations in selected European countries that regulate issues regarding the possibility for parents to conclude agreements on exercise of parental custody after divorce with regard to their minor children. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The presented research problem concerns the answers to the following questions: Can divorcing parents conclude agreements between them- selves referring to the way of exercising parental custody after divorce with regard to their minor children? If so, are these agreements subject to scrutiny by a competent authority? Searching for the answers to the above questions, the author used the method of analysis of adequate legal pro- visions of selected European countries. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Analysing the provisions in force in the internal legisla- tion of selected European countries (Poland, Austria, Norway, Sweden, Hungary), the author pre- sented the adopted legal solutions regulating issues related to the scope of parental custody after divorce, including these that relate to the possibility for parents to make agreements concerning the way of parental custody after divorce. RESEARCH RESULTS: The legislation of each of these five countries allows parents to make agreements concerning the way of parental custody after divorce. In Poland, Austria, Sweden and Hungary parental agreements require court approval. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Due to the editorial require- ments regarding the length of the article, the author limited the analysis of legal regulations con- cerning the issue in question to the legislation of five selected European countries. In the longer term, it seems justified and interesting to analyse the legal solutions in force in other countries both European and non-European.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Porozwodowe porozumienia rodzicielskie – analiza prawnoporównawcza
 • 003 $b 0000-0002-2584-3165
 • 003 $a MARTA PRUCNAL-WÓJCIK (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a HORYZONTY WYCHOWANIA
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 1643-9171
 • 013 $a doi.org/10.35765/hw.2057
 • 014 $a https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2057
 • 015 $a 11-21
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie analizy porównawczej unormowań prawnych wybranych krajów europejskich regulujących kwestie dotyczące możliwości zawierania przez rodziców porozumień dotyczących sposobu realizacji władzy rodzicielskiej po rozwodzie względem ich małoletnich dzieci. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Przedstawiony problem badawczy dotyczy odpowiedzi na pytania: Czy rozwodzący się rodzice mogą zawierać między sobą porozumienia dotyczące sposobu realizacji władzy rodzicielskiej po rozwodzie względem ich małoletnich dzieci? A jeśli tak, czy porozumienia te podlegają kontroli właściwego organu? Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania, autor zastosował metodę analizy adekwatnych przepisów prawnych wybranych krajów europejskich. PROCES WYWODU: Analizując przepisy obowiązujące w ustawodawstwie wewnętrznym wybranych państw europejskich (Polska, Austria, Norwegia, Szwecja, Węgry) autor przedstawił przyjęte rozwiązania prawne regulujące kwestie związane z zakresem władzy rodzicielskiej rodziców po orzeczeniu rozwodu, w tym te odnoszące się do możliwości zawierania przez rodziców porozumień dotyczących sposobu realizacji władzy rodzicielskiej po rozwodzie. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ustawodawstwo każdego z pięciu omówionych państw dopuszcza możliwość zawierania przez rodziców porozumień dotyczących sposobu realizacji władzy rodzicielskiej po rozwodzie. W Polsce, Austrii, Szwecji i na Węgrzech porozumienie rodzicielskie dla swojej ważności wymaga zatwierdzenia przez sąd. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Ze względu na wymogi redakcyjne dotyczące objętości artykułu autor ograniczył analizę regulacji prawnych do ustawodawstw wybranych pięciu krajów europejskich. W dalszej perspektywie zasadna i interesująca wydaje się analiza rozwiązań prawnych obowiązujących w innych krajach tak europejskich, jak i tych spoza naszego kręgu kulturowego.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to present a comparative analysis of legal regu- lations in selected European countries that regulate issues regarding the possibility for parents to conclude agreements on exercise of parental custody after divorce with regard to their minor children. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The presented research problem concerns the answers to the following questions: Can divorcing parents conclude agreements between them- selves referring to the way of exercising parental custody after divorce with regard to their minor children? If so, are these agreements subject to scrutiny by a competent authority? Searching for the answers to the above questions, the author used the method of analysis of adequate legal pro- visions of selected European countries. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Analysing the provisions in force in the internal legisla- tion of selected European countries (Poland, Austria, Norway, Sweden, Hungary), the author pre- sented the adopted legal solutions regulating issues related to the scope of parental custody after divorce, including these that relate to the possibility for parents to make agreements concerning the way of parental custody after divorce. RESEARCH RESULTS: The legislation of each of these five countries allows parents to make agreements concerning the way of parental custody after divorce. In Poland, Austria, Sweden and Hungary parental agreements require court approval. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Due to the editorial require- ments regarding the length of the article, the author limited the analysis of legal regulations con- cerning the issue in question to the legislation of five selected European countries. In the longer term, it seems justified and interesting to analyse the legal solutions in force in other countries both European and non-European.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Prucna-Wojcik-Porozwodowe porozumienia rodzicielskie – analiza prawnoporównawcza.pdf (385 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny