Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
projects
Download bibliographic description

Description

 • Project title: Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie
 • Project title variant: Experimental program of educating teachers for kindergartens and early childhood education at the Ignatianum Academy in Krakow
 • Project number: POWR.03.01.00-00-KN44/18-00
 • People implementing the project: Barbara Surma
 • Project type: naukowy
 • Date: 2018-10-01-2023-09-30
 • Name of the entity financing the project: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Nazwa i edycja konkursu, projektu, przedsięwzięcia: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18
 • Type of financing institution: Krajowa
 • Keywords:
  • nauczyciel przedszkolny
  • podniesienie kompetencji
  • praca z dziećmi
 • Założenia projektu: Celem badań było opracowanie i wdrożenie eksperymentalnego programu kształcenia nauczycieli opartego o „Modelowy program kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III”. Celem eksperymentu jest podniesienie kompetencji poznawczych, wychowawczo-dydaktycznych, diagnostycznych, innowacyjnych, organizatorskich, społecznych i interpersonalnych oraz umiejętnego posługiwania się i wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauce i przyszłej pracy przez studentów przygotowujących się do pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole. W trakcie realizacji eksperymentu przeprowadzano badania diagnostyczno-weryfikacyjne wśród studentów drugiego roku studiów niestacjonarnych i stacjonarnych kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studentów pierwszego roku realizujących eksperyment. Celem było ocena własnych kompetencji nauczycielskich i porównanie efektów między dwoma grupami.