Antropologia immanentno-transcendentalna dialogu i jej implikacje edukacyjne

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Antropologia immanentno-transcendentalna dialogu i jej implikacje edukacyjne
 • Autor/Autorzy: WIT PASIERBEK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: HORYZONTY WYCHOWANIA
 • Rok: 2018
 • ISSN: 1643-9171
 • DOI: 10.17399/HW.2018.174424
 • Adres www:: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1739
 • Strony od-do:
  • 253-264
  • 0.82
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych założeń antropologii immanentnej i transcendentalnej na bazie personalizmu dialogowego oraz implikacji z tego wynikających dla edukacji. PROBLEM i METODY BADAWCZE: W artykule poddano analizie krytycznej rozumienie personalizmu dialogowego (M. Buber), antropologii immanentnej i transcendentalnej (K. Rahner, R. Bultmann) i na tej podstawie sformułowano konkretne implikacje dla holistycznego ujęcia człowieka oraz jego procesu edukacyjnego. PROCES WYWODU: Wychodząc od biblijnego opisu stworzenia człowieka i pierwszego aktu relacyjnego, poprzez personalizm dialogowy i antropologów immanentno-transcendentalnych poszukiwano wpływu takiego rozumienia antropologii, który ujmowałby osobę ludzką całościowo, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru transcendentnego. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki analizy naukowej dowodzą, iż niewłaściwe ujmowanie i rozumienie wymiaru immanentnego i transcendentnego antropologii prowadzi do redukcjonistycznych wizji edukacyjnych, pozbawiając człowieka autentycznego rozwoju. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Trzeba na nowo odkrywać bogactwo wymiaru duchowo-cielesnego człowieka (immanentno-transcendentalnego) w oparciu o edukację kontemplatywną, która powoli zaczyna budzić zainteresowanie wśród pedagogów i filozofów dialogu
  • RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the paper is to present the main assumptions of immanent and transcendental anthropology based on dialogical personalism and their implications for education. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The papers offers a critical analysis of dialogical personalism (M. Buber), and immanent and transcendental anthropology (K. Rahner, R. Bultmann), which serves as a basis for formulating specific implications for a holistic vision of man and his educational process. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Starting with the biblical description of the creation of man and the first relational act, through dialogical personalism and immanent and transcendental anthropologists, the Author of the paper searched for such understanding of anthropology which would capture the human person in a holistic way, with particular emphasis placed on the transcendental dimension. RESEARCH RESULTS: The results of the analysis reveal that erroneous treatment and understanding of the immanent and transcendental dimension of anthropology leads to reductionist educational visions, which deprive the person of genuine development. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: It is necessary to re-discover the wealth of spiritual and bodily dimension of man (immanent and transcendental) on the basis of contemplative education, which is gradually gaining recognition among educators and philosophers of dialogue
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Antropologia immanentno-transcendentalna dialogu i jej implikacje edukacyjne
 • 003 $b 0000-0002-8774-4461
 • 003 $a WIT PASIERBEK (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a HORYZONTY WYCHOWANIA
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 1643-9171
 • 013 $a 10.17399/HW.2018.174424
 • 014 $a https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1739
 • 015 $a 253-264
 • 016 $a 0.82
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych założeń antropologii immanentnej i transcendentalnej na bazie personalizmu dialogowego oraz implikacji z tego wynikających dla edukacji. PROBLEM i METODY BADAWCZE: W artykule poddano analizie krytycznej rozumienie personalizmu dialogowego (M. Buber), antropologii immanentnej i transcendentalnej (K. Rahner, R. Bultmann) i na tej podstawie sformułowano konkretne implikacje dla holistycznego ujęcia człowieka oraz jego procesu edukacyjnego. PROCES WYWODU: Wychodząc od biblijnego opisu stworzenia człowieka i pierwszego aktu relacyjnego, poprzez personalizm dialogowy i antropologów immanentno-transcendentalnych poszukiwano wpływu takiego rozumienia antropologii, który ujmowałby osobę ludzką całościowo, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru transcendentnego. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki analizy naukowej dowodzą, iż niewłaściwe ujmowanie i rozumienie wymiaru immanentnego i transcendentnego antropologii prowadzi do redukcjonistycznych wizji edukacyjnych, pozbawiając człowieka autentycznego rozwoju. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Trzeba na nowo odkrywać bogactwo wymiaru duchowo-cielesnego człowieka (immanentno-transcendentalnego) w oparciu o edukację kontemplatywną, która powoli zaczyna budzić zainteresowanie wśród pedagogów i filozofów dialogu
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the paper is to present the main assumptions of immanent and transcendental anthropology based on dialogical personalism and their implications for education. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The papers offers a critical analysis of dialogical personalism (M. Buber), and immanent and transcendental anthropology (K. Rahner, R. Bultmann), which serves as a basis for formulating specific implications for a holistic vision of man and his educational process. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Starting with the biblical description of the creation of man and the first relational act, through dialogical personalism and immanent and transcendental anthropologists, the Author of the paper searched for such understanding of anthropology which would capture the human person in a holistic way, with particular emphasis placed on the transcendental dimension. RESEARCH RESULTS: The results of the analysis reveal that erroneous treatment and understanding of the immanent and transcendental dimension of anthropology leads to reductionist educational visions, which deprive the person of genuine development. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: It is necessary to re-discover the wealth of spiritual and bodily dimension of man (immanent and transcendental) on the basis of contemplative education, which is gradually gaining recognition among educators and philosophers of dialogue
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

Pasierbek_Antropologia.pdf (394 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny