Pomiędzy Realnym podmiotu a rzeczywistością neuronauk. Historia pewnego złudzenia w tle pedagogiki ignacjańskiej

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Pomiędzy Realnym podmiotu a rzeczywistością neuronauk. Historia pewnego złudzenia w tle pedagogiki ignacjańskiej
 • Autor/Autorzy: KLAUDIA WĘC (Autor)
 • Nazwa czasopisma: HORYZONTY WYCHOWANIA
 • Rok: 2021
 • ISSN: 1643-9171
 • DOI: 10.35765/hw.2192
 • Adres www:: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2192
 • Strony od-do: 77-85
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Celem prowadzonych analiz badawczych jest podjęcie dyskusji wokół znaczenia procesów kognitywnych oraz teorii neuronaukowych w aspekcie pedagogiki ignacjańskiej i jej założeń dotyczących źródeł poznania człowieka w jego egzystencji. PROBLEM i METODY BADAWCZE: Zasadniczy problem badawczy wyznacza pytanie o „żywioł myślenia” jako kluczowe zadanie dla prezentacji podmiotu i pedagogiki rozumianej jako forma zaangażowania na rzecz Innego. W prowadzonych przez ze mnie rozważaniach posługuję się topologiczną, a zarazem triangulacyjną perspektywą myślenia o podmiotowości, którą wyznacza dyskurs psychoanalizy Jacques’a Lacana. W tym znaczeniu przyjmuję, że triangulacja wyznacza logikę przyczynowości dyskursów pedagogicznych. PROCES WYWODU: Przedstawiona zostanie perspektywa badań osadzonych w paradygmacie krytycznym ukazująca triadę dyskursu osadzoną w kontekście gier językowych, neuronauk oraz pedagogii ignacjańskiej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza pola badawczego oraz pola poznawczego wskazuje na konieczność zachowania równowagi między poszczególnymi dyskursami, by nie doprowadzić do uprzedmiotowienia dyskursu o podmiocie. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Istnieje potrzeba dynamizowania działań podmiotu dla utrzymania równowagi między poszczególnymi ogniwami jego egzystencji.
  • RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the research analyses is to start a discussion on the impor-tance of cognitive processes and neuroscientific theories in the aspect of Ignatian pedagogy and its assumptions regarding the sources of human cognition in his existence. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem is determined by the question of the “element of thinking” as a key task for the presentation of the subject and ped-agogy understood as a form of commitment to the Other. In my reflections, I use the topological and at the same time triangulatory perspective of thinking about subjectivity, which is determined by the discourse of psychoanalysis of Jacques Lacan. In this sense, I assume that triangulation determines the logic of the causality of pedagogical discourses. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The perspective of research embedded in a critical par-adigm allowing for a triad of discourse grounded in a context of language games, neurosciences and Ignatian pedagogy will be presented. RESEARCH RESULTS: The analysis of the research field and the cognitive field indicate the need to maintain a balance between individual discourses in order not to lead to the objectification of the discourse about the subject. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: There is need to dynamize subjective actions in order to maintain a balance between the individual links of his existence
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Pomiędzy Realnym podmiotu a rzeczywistością neuronauk. Historia pewnego złudzenia w tle pedagogiki ignacjańskiej
 • 003 $b 0000-0002-1659-3205
 • 003 $a KLAUDIA WĘC (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a HORYZONTY WYCHOWANIA
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 1643-9171
 • 013 $a 10.35765/hw.2192
 • 014 $a https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2192
 • 015 $a 77-85
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Celem prowadzonych analiz badawczych jest podjęcie dyskusji wokół znaczenia procesów kognitywnych oraz teorii neuronaukowych w aspekcie pedagogiki ignacjańskiej i jej założeń dotyczących źródeł poznania człowieka w jego egzystencji. PROBLEM i METODY BADAWCZE: Zasadniczy problem badawczy wyznacza pytanie o „żywioł myślenia” jako kluczowe zadanie dla prezentacji podmiotu i pedagogiki rozumianej jako forma zaangażowania na rzecz Innego. W prowadzonych przez ze mnie rozważaniach posługuję się topologiczną, a zarazem triangulacyjną perspektywą myślenia o podmiotowości, którą wyznacza dyskurs psychoanalizy Jacques’a Lacana. W tym znaczeniu przyjmuję, że triangulacja wyznacza logikę przyczynowości dyskursów pedagogicznych. PROCES WYWODU: Przedstawiona zostanie perspektywa badań osadzonych w paradygmacie krytycznym ukazująca triadę dyskursu osadzoną w kontekście gier językowych, neuronauk oraz pedagogii ignacjańskiej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza pola badawczego oraz pola poznawczego wskazuje na konieczność zachowania równowagi między poszczególnymi dyskursami, by nie doprowadzić do uprzedmiotowienia dyskursu o podmiocie. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Istnieje potrzeba dynamizowania działań podmiotu dla utrzymania równowagi między poszczególnymi ogniwami jego egzystencji.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the research analyses is to start a discussion on the impor-tance of cognitive processes and neuroscientific theories in the aspect of Ignatian pedagogy and its assumptions regarding the sources of human cognition in his existence. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem is determined by the question of the “element of thinking” as a key task for the presentation of the subject and ped-agogy understood as a form of commitment to the Other. In my reflections, I use the topological and at the same time triangulatory perspective of thinking about subjectivity, which is determined by the discourse of psychoanalysis of Jacques Lacan. In this sense, I assume that triangulation determines the logic of the causality of pedagogical discourses. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The perspective of research embedded in a critical par-adigm allowing for a triad of discourse grounded in a context of language games, neurosciences and Ignatian pedagogy will be presented. RESEARCH RESULTS: The analysis of the research field and the cognitive field indicate the need to maintain a balance between individual discourses in order not to lead to the objectification of the discourse about the subject. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: There is need to dynamize subjective actions in order to maintain a balance between the individual links of his existence
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Wec-Pomiędzy Realnym podmiotu a rzeczywistością neuronauk. Historia pewnego złudzenia w tle pedagogiki ignacjańskiej.pdf (413 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny